Vanliga frågor om Skona Göteborg och processerna mot Västlänken

Vanliga frågor om Skona GöteborgVi har sammanställt en del vanliga frågor som vi brukar få om Skona Göteborg.

Det är många frågor som kommer in via mejl och på sociala medier, och vi försöker att svara på dem så fort det går men det tar mycket tid. Förhoppningsvis hittar du svar på din fråga här.


Vad används pengarna till?

Hittills har alla pengar gått till juristarvode. Vi kan eventuellt komma att behövda köpa specialistutlåtanden inför eventuella överklaganden. Tyvärr behöver vi även betala moms på alla tjänster vi köper, då ideella föreningar inte kan lyfta momsen.

Juristarvode utgår bland annat för inläsning på ärendet, rättsutredning, råd till expertpanelen samt fullmaktshantering och kommunikation med respektive instans.

Expertpanelen arbetar ideellt liksom alla Skona Göteborgs medlemmar. Även bokföring och övriga administration sköts helt ideellt.

Hur mycket pengar behövs?  

Det vet vi inte utan beror helt och hållet på hur länge processerna pågår och hur omfattande de blir. Vi beställer inga uppdrag från juristerna förrän vi har täckning för kostnaden, så omfattningen av det juridiska arbetet är helt beroende på hur insamlingen går.

Hur mycket har ni fått in?

Vi har beslutat att inte uppge belopp, eftersom sådan information kan vara till nytta för motparten.

Vad kostar juristerna?

Vi uppger inte heller detta. Vi har förhandlat fram ett mycket rimligt timarvode och anser att vi får full valuta för varje krona.


Varför står det ”Trädplan m fl” i alla inlagor?

Juristerna företräder inte sig själva utan olika ”sakägare”. Föreningen Trädplan, som är en av grundarna till Skona Göteborg, är den enda förening som skaffat sig talerätt i samtliga processer om Västlänken och vi har därför valt att ha deras namn först för att kunna använda vissa skrivningar i flera sammanhang.

För att ges talerätt måste föreningen var äldre än tre år och ha fler än 100 medlemmar. Dessutom måste man ha yttrat sig under samrådstiden samt ha värnandet om miljö eller kulturmiljö inskrivet i stadgarna.

En av våra andra grundare, Götiska Förbundet, har talerätt i järnvägsplaneärendet samt i miljöprövningen. Andra sakägare är handplockade privatpersoner, bostadsrättsföreningar och näringsidkare i nära anslutning till Västlänkens korridor, som drabbas på olika sätt av olägenheterna projektet medför.

Kan ni företräda mig/oss i mark- och miljödomstolen?

Våra jurister företräder endast de sakägare som speglar det allmännas intresse. Dessa sakägare har ingen personlig vinning av att ställa sig bakom yttrandet/överklagandet.

Vilket alternativ till Västlänken ställer ni er bakom?

Vi tar inte ställning till det eftersom vi inte arbetar med frågan. Alternativen är heller inget som prövas i de olika processerna utan först när Västlänken är stoppad kan en ny utredning göras enligt den lagstadgade procedur som gäller när ny järnväg planeras.

Däremot lyfter vi förstås fram ”alternativ lokalisering” eftersom lokaliseringsfrågan har betydelse vid prövning av miljöpåverkan.

Vilka är expertpanelen?

Vi går inte ut med deras namn för att de ska få arbeta ostört. Sammantaget är det ett dussintal personer med varsina specialistområden, samt några som arbetar med kvalitetskontroll och korrekturläsning. Vi tar även hjälp från kontakter i våra olika nätverk.

Hur vet vi att pengarna används till det ni säger?

Vi står under kontroll av Skatteverket och revisor. Dessa säkerställer att influtna medel endast används till sådant som anges i våra stadgar.

Tror ni verkligen att Västlänken går att stoppa på juridisk väg?

Vi är givetvis fullt övertygade om att det är mycket möjligt, annars hade vi inte investerat så många ideella timmar i att driva insamlingen och utreda bristerna i projektet. Västlänken ger marginell nytta och negativ samhällsekonomisk nytta samtidigt som den ger upphov till mycket svåra påfrestningar på miljö och kulturmiljö. Miljöbalken, som Västlänken främst prövas mot, är skriven just för att förebygga omotiverad miljöpåverkan.

Är det inte enklare att vänta på valet 2018?

Om inte Västlänken överklagas och prövas i de juridiska processerna, kommer alla domar och tillstånd att ha vunnit laga kraft långt före valet 2018.

Är det rimligt att tro att Skona Göteborg kan vinna mot Trafikverket och hela det politiska etablissemanget?

Ja! Domstolar och politik har inget med vartannat att göra.  Ett bra exempel på detta är att mark- och miljödomstolen redan granskat och funnit brister i ansökan, vilket domstolen förelagt Trafikverket att komplettera.  Samma domstol, som nu prövar miljödomsansökan, avslog ansökan för vindkraftsparken i Hake Fjord, också det ett politiskt projekt med liten samhällsnytta och stor miljöpåverkan.

Men har inte Trafikverket väldiga resurser jämfört med Skona Göteborg?

Så är det förstås. Trafikverket och det politiska etablissemanget använder allas våra skattepengar, konsulter och fast anställd personal under det att Skona Göteborg arbetar ideellt utan ersättning. Våra resurser för juridiskt biträde bestäms enbart av de donationer vi får.

Men insikten att Västlänken är ett i grunden så skadligt projekt att den aldrig skall få byggas ger också drivkrafter som är mycket starkare än hos Trafikverket och det politiska etablissemanget.

Vad har ni uträttat hittills? 

Läs här om de olika processerna. Där kan du ladda ner och läsa våra inlagor och bilagor.

http://skonagoteborg.nu/lagesrapport-i-de-juridiska-processerna/

Fler frågor? Titta under flikarna överst på sidan.

Tack för ditt stöd!

/Vi i Skona Göteborg