Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Kort om torsdagens regeringsbeslut:

På det sista regeringssammanträdet före sommaren har regeringen avslagit samtliga överklaganden av järnvägsplanen för Västlänken. Det är i och för sig förväntat, eftersom beslutet är politiskt motiverat.

Den 15 juli 2016 skickade vi in vår överklagan som du kan läsa här

Trafikverket skickade in sitt bemötande i mars i år med bara några få rader, utan att bemöta någon av de egentliga sakfrågorna. Vi fick tillfälle att yttra oss igen varvid vi skickade in de nya fakta vi hittat, bland annat att Västlänken i själva verket minskar antalet tåg mot idag, samt att dagens station ensam har högre kapacitet än tillsammans med Västlänken.

Vårt juridiska yttrande i kompletteringen kan du läsa här

Dessutom bevisade vi att den nu aktuella tunneln skiljer sig markant från den tillåtlighetsprövade och att flera av tillåtlighetsvillkoren inte kan uppfyllas. Vi har lyft fram att anslutningspunkterna i Almedal och Olskroken är underdimensionerade. Vi har som vanligt stött oss på Trafikverkets egna utredningar och skickat med utdrag ur dem som bevis.
Vi har givetvis begärt att Trafikverket ska åläggas att bevisa att syftet med Västlänken, att öka järnvägskapaciteten, kan uppfyllas.
Detta bemöter regeringen kort och gott så här:

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Regeringen hänvisar sedan till tillåtlighetsbeslutet samt Länsstyrelsens tillstyrkan.

Beslutet är mycket knapphändigt och omfattar endast tolv sidor, varav mindre än en sida innehåller motiv för avslaget. Det avslutas enligt följande:

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Vi är knappast tillfredsställda med att regeringen fullständigt undviker att pröva om Västlänken är förenlig med Lag om byggande av järnväg. Lagen, som ingår i miljöbalken, åsidosätts helt av vad som förefaller vara politiska skäl.

Därför kommer vi att överpröva regeringens beslut hos Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi återkommer med mer information om ärendet inom kort.

Till dess tillönskar vi Trevlig Midsommar!

/Vi i Skona Göteborg

 

Fotnot: Beslutet kan inte publiceras i sin helhet då det innehåller ett flertal personnamn.

Nu kan ni läsa alla inlagorna till regeringen som hör till vår överklagan

regeringen
Bild från Västtrafik

Efter en kort men skön semester drar vi nu igång vår verksamhet igen.

Den 15 juli kompletterades vår överklagan av järnvägsplanen. Här nedan kan ni ladda ner och läsa alla inlagorna.

Det första dokumentet ”Komplettering…” är den juridiska framställningen. Den hänvisar i sina olika delar till bilagorna 1 -8. Järnvägsplanen handlar i huvudsak om järnvägsanläggningen i driftskedet. Byggskedet kommer att hanteras i den stundande prövningen i mark- och miljödomstolen.

Vi har i inlagan avidentifierat de klagande som är privatpersoner eller bostadsrättsföreningar. Organisationer med talerätt är i denna process Trädplan Göteborg, Götiska Förbundet och Järnvägsfrämjandet.

Som ni ser har både våra jurister och expertpanelen gjort ett digert arbete. Vi har förbehållit oss rätten att komplettera vår talan i ett senare skede då det hela tiden framkommer nya omständigheter.

Vad händer nu?

Regeringen måste beakta sakskälen för vår överklagan.  De kan sedan välja att ”släppa igenom” järnvägsplanen, upphäva fastställandet av järnvägsplanen alternativt upphäva OCH skicka tillbaka den till Trafikverket för omarbetning. Om regeringen helt bortser från våra sakskäl utan att ha fog för det, är chansen mycket god att vi för prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som gjort detta arbete möjligt. Vi hoppas på fortsatt generositet och hjälp med att sprida kännedom om Skona Göteborg. Den tuffaste utmaningen ligger framför oss; en lång och oerhört omfattande process i mark- och miljödomstolen som vi snart kommer att återkomma om.

/Nätverket Skona Göteborg