Vill du läsa vår överklagan av detaljplanen till MMD?

Nu kan du läsa vår överklagan av detaljplanen till andra instansen som är mark- och miljödomstolen i Vänersborg.
Vi är nu mitt uppe i arbetet med skriftväxling i järnvägsplaneärendet och det yttrandet ska lämnas in senast den 28 april.

Här finns hela dokumentet

Nedan kan du läsa sammanfattningen:


5 SAMMANFATTNING

Talerätt

5.1

Av vägledande praxis framgår att det inte är avståndet mellan boende/arbetande och åtgärderna i fråga som har självständig betydelse, utan åtgärdernas art och omfattning som är det väsentliga vid bedömningen om talerätt föreligger i mål enligt plan- och
bygglagen. Med hänsyn till att Västlänken är ett mycket omfattande projekt som kommer att påverka hela Göteborgs innerstad bör kretsen av talerättsberättigade därmed anses vara vid.

5.2

Således bör även de som bor eller bedriver verksamhet utanför rågrannesfären ges talerätt i målet. Då både XXXX AB och XXXX AB är särskilt berörda av järnvägstunneln och driften av densamma, med hänsyn till bland annat arten och omfattningen av åtgärden, dess påverkan på riksintressena för kulturmiljövård, natur- och trafikförhållandena, inverkan på utsikt, främmande inslag i stadsmiljön, samt bolag.

Detaljplanen står i strid med regeringens tillåtlighetsbeslut

5.3

Prövningen av villkoren i regeringens tillåtlighetsbeslut måste göras för hela planeringsprocessen, inklusive planläggningen genom detaljplan. Även aktuell detaljplan måste därmed uppfylla de villkor som regeringen har beslutat om, vilket den i nuläget inte gör. Då regeringen har gjort bedömningen att påtaglig skada på kulturmiljön (villkor 1) endast kan undvikas under förutsättning att villkoren i tillståndsbeslutet efterlevs, måste detaljplanens förenlighet med villkoren prövas inom ramarna för detaljplaneprocessen.

Formella fel

5.4

Den aktuella detaljplaneprocessen har förgåtts av formella fel, både avseende samråd och den aktuella MKB. Den MKB som återfinns i ärendet är bristfällig då den bland annat saknar en beskrivning av kumulativa effekter, samt en erforderlig helhetsbild av tunnelns påverkan. MKB:n uppfyller därmed inte kraven i 6 kap. 3 § första stycket MB. Därutöver
har de formella kraven på samråd enligt 5 kap. 12-13 §§ PBL delvis förbisetts i förevarande planprocess, då samråd även borde omfattat angränsade kommuner.

Projektet kommer innebära påtagliga skador på riksintressen för kulturmiljövård

5.5

Västlänken kommer att medföra påtaglig och irreversibla skador på nuvarande riksintressen för kulturmiljön i Göteborgs innerstad. Detaljplanen strider därmed mot 3 kap. 6 § MB. De aktuella riksintressena för kulturmiljövård i Göteborg utgör både sammantaget och var för sig, ett unikt kulturmiljöarv för vilket det inte finns någon motsvarighet i landet, varför stor restriktivitet råda vad gäller antagande av detaljplaner
som riskerar att skada dessa miljöer. Då detaljplanen kommer att påverka hela stadsmiljön i en negativ riktning kan densamma inte tillåtas.

Riksintressen för kulturmiljövård väger tyngst

5.6

Riksintresset för kulturmiljö väger i aktuellt fall tyngre än riksintresset för
kommunikation. Länsstyrelsen har därmed vidtagit en felaktig bedömning gällande dessa två motstående riksintressen enligt 3 kap. 10 § MB. Den valda sträckningen är inte den bäst lämpade då Västlänkens syften kan uppnås genom lägre kostnad samt med en mindre påverkan på kulturmiljön genom alternativa sträckningar. Det är heller inte visat att
Västlänken kommer öka järnvägsnätets kapacitet.

5.7

Eftersom Västlänken varken kommer att medföra någon ökad samhällsnytta eller bidra till minskade utsläpp av koldioxid på ett sådant sätt att utvecklingen av tätorten kan betraktas som positiv, strider projektet både mot 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § andra stycket 2 MB. Med
hänsyn till de mycket värdefulla riksintressen för kulturmiljövård som återfinns i Göteborgs innerstad, bör således företräde ges till detta riksintresse, då marken är bäst lämpad för bevarande av kulturmiljön.

Detaljplanen strider mot anpassnings- och lämplighetskraven

5.8

Detaljplanen, jämte detaljplaneändringen, uppfyller inte kraven på anpassning och lämplighet vid planläggning i 2 kap. PBL. Mot bakgrund av att de geologiska förutsättningarna inte är gynnsamma, att området inhyser ett flertal kulturhistoriska skyddade objekt inom riksintresset för kulturmiljö, samt att ett flertal grön- och rekreationsområden kommer att behöva avlägsnas, är platsen inte lämplig för anläggande av en järnvägstunnel. Därutöver är marken från allmän synpunkt inte lämplig för ändamålet, med hänsyn till avsaknad av samhällsnytta, negativ påverkan på kulturmiljövården samt ökade utsläpp.

Betydande olägenheter

5.9

Projektet kommer att medföra betydande olägenheter både för enskilda och näringsidkare som bor, driver näring eller på annat sätt regelbundet visats i det aktuella området, även under tunnelns driftsfas, vilket strider mot 2 kap. 9 § PBL. Det saknas i nuläget tillräcklig utredning har kring dessa olägenheter, samt på vilket sätt dessa ska undvikas för att
behålla en god tillvaro för människors säkerhet och hälsa. Därutöver riskerar projektet att medföra betydande olägenheter i form av grundvattenförändringar och därigenom sättningsskador på byggnader, vilka även kan uppstå under tunnelns driftsfas. Med hänsyn till dessa olägenheter, samt avsaknad av utredning kring dessa, bör detaljplanen
jämte ändringen upphävas.

Sammanfattande skäl till upphävande av detaljplanen samt detaljplaneändringen

5.10

Mot bakgrund av ovanstående, samt med hänsyn till samtliga i målet åberopade omständigheter, är Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. av den bestämda uppfattningen att fördelarna med järnvägstunneln klart understiger nackdelarna med densamma. Eftersom det dessutom saknas lagligt stöd för att anta en detaljplan som strider mot rättsregler i såväl miljöbalken som plan- och bygglagen bör den antagna detaljplanen samt detaljplaneändringen upphävas.

Första delmålet för vår insamling är nu uppnått!

Första delmålet för vår insamling nu uppnått!Skona Göteborg kan nu presentera det första delresultatet av vår insamling mot Västlänken.

Igår den 11 april skickades kompletteringen av överklagan av detaljplanen för Västlänken in till Länsstyrelsen. Våra jurister har i samarbete med vår ideella expertpanel gjort ett mycket gott arbete som du nu kan ta del av då vi publicerar inlagan komplett med bilagor här.

Vi vill än en gång tacka för era bidrag som gjort detta arbete möjligt.

Nu stundar snart nästa prövning då Järnvägsplanen för Västlänken fastställs inom kort och ska överklagas till regeringen inom tre veckor från fastställandet. Den prövningen baseras till stor del på annat lagrum än detaljplanen, så våra jurister måste göra en ny omfattande insats. Därför behöver vi löpande donationer. Vi ber dig därför sprida kunskap om Västlänken och om insamlingen och eventuellt skänka en slant extra.

Tack på förhand!

/Carina,  för NSG

Samtliga dokument i överklagandet finner du här: