Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Kort om torsdagens regeringsbeslut:

På det sista regeringssammanträdet före sommaren har regeringen avslagit samtliga överklaganden av järnvägsplanen för Västlänken. Det är i och för sig förväntat, eftersom beslutet är politiskt motiverat.

Den 15 juli 2016 skickade vi in vår överklagan som du kan läsa här

Trafikverket skickade in sitt bemötande i mars i år med bara några få rader, utan att bemöta någon av de egentliga sakfrågorna. Vi fick tillfälle att yttra oss igen varvid vi skickade in de nya fakta vi hittat, bland annat att Västlänken i själva verket minskar antalet tåg mot idag, samt att dagens station ensam har högre kapacitet än tillsammans med Västlänken.

Vårt juridiska yttrande i kompletteringen kan du läsa här

Dessutom bevisade vi att den nu aktuella tunneln skiljer sig markant från den tillåtlighetsprövade och att flera av tillåtlighetsvillkoren inte kan uppfyllas. Vi har lyft fram att anslutningspunkterna i Almedal och Olskroken är underdimensionerade. Vi har som vanligt stött oss på Trafikverkets egna utredningar och skickat med utdrag ur dem som bevis.
Vi har givetvis begärt att Trafikverket ska åläggas att bevisa att syftet med Västlänken, att öka järnvägskapaciteten, kan uppfyllas.
Detta bemöter regeringen kort och gott så här:

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Regeringen hänvisar sedan till tillåtlighetsbeslutet samt Länsstyrelsens tillstyrkan.

Beslutet är mycket knapphändigt och omfattar endast tolv sidor, varav mindre än en sida innehåller motiv för avslaget. Det avslutas enligt följande:

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Vi är knappast tillfredsställda med att regeringen fullständigt undviker att pröva om Västlänken är förenlig med Lag om byggande av järnväg. Lagen, som ingår i miljöbalken, åsidosätts helt av vad som förefaller vara politiska skäl.

Därför kommer vi att överpröva regeringens beslut hos Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi återkommer med mer information om ärendet inom kort.

Till dess tillönskar vi Trevlig Midsommar!

/Vi i Skona Göteborg

 

Fotnot: Beslutet kan inte publiceras i sin helhet då det innehåller ett flertal personnamn.