Överklagan av regeringsbeslutet om järnvägsplanen är färdig

Överklagan av regeringsbeslutet om järnvägsplanen är färdigDen 11 december skickade vi in underlag för den överklagan som gjordes i september. Vårt huvudyttrande finns att ladda ner längst ner på sidan, men här följer en kort sammanfattning av våra yrkande och våra skäl för dem.

Vi begär först och främst inhibition, vilket innebär att vi vill att järnvägsplanen inte ska vara lagakraftvunnen. Får vi gehör för det kan inte Trafikverket ta järnvägsplanens ytor i anspråk och göra alltför omfattande förberedande arbeten. Våra skäl till detta är dels ingreppen i staden, kostnaden för dessa, att parterna står långt ifrån varandra, att de övriga processerna förväntas pågå en längre tid och att den absoluta majoriteten sakägare motsatte sig verkställighetsförordnande (rätt att sätta igång före miljödom) vid huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen.

Processuella fel

Här påtalar vi ett antal formella fel som begåtts under den tidigare prövningen. Bland annat utestängdes sakägare från tillåtlighetsprövningen, miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes inte och den uppfyllde inte miljöbalkens krav. Då sakägare utestängts från tillåtlighetsprövningen, har de inte heller kunnat överklaga tillåtlighetsbeslutet.

Ingen miljökonsekvensbeskrivning har varit möjlig att överklaga i någon av processerna, vilket också står i strid med miljöbalkens regler.

Såväl regeringen som Länsstyrelsen har felaktigt grundat sina respektive godkännanden av tillåtlighet och järnvägsplan på antagandet att Västlänken skulle ge minskad klimatpåverkan. Då klimatkalkylen fortfarande är sekretessbelagd och senast angivna siffror visar att klimatutsläppen i byggskedet inte kompenseras under hela driftstiden, är besluten grundade på felaktiga antaganden.

Vad gäller luftkvalitet visar utredningar som publicerats efter järnvägsplanens utställande att miljökvalitetsnormerna för luft oundvikligen kommer att överskridas i byggskedet. En myndighet får inte ge tillstånd till en verksamhet som medför att en miljökvalitetsnorm överskrids, om inte andra åtgärder vidtas som eliminerar denna påverkan. Västlänkens bidrag till minskad biltrafik i driftskedet är så marginellt att det inte kompenserar de höga och koncentrerade utsläppen i byggskedet.

Materiella fel

Högsta förvaltningsdomstolen ska inte bara bedöma rättsliga fel utan även bedöma hur regeringen värderat ingiven bevisning.  Vi har i våra yttranden till regeringen visat att:

  • Angivna skäl för och behov av utbyggnaden inte föreligger (påståenden om förseningar och akut kapacitetsbrist har ingen grund i verkligheten)
  • Västlänken uppnår inte sitt syfte att öka kapaciteten, utan kräver ett flertal tilläggsinvesteringar för att ens kunna bibehålla den trafikering som befintligt järnvägssystem redan klarar
  • Länsstyrelsens avvägning mellan riksintressen har baserats på fel underlag
  • Regeringens beslutsunderlag vid tillåtlighetsprövningen ofullständiga och missvisande. De verkliga utredningsresultaten kom aldrig till regeringens och remissinstansernas kännedom. Utredningen visade i själva verket att sträckningar via Haga var de som gav högst miljöpåverkan och sämst kapacitet.
  • Flera av tillåtlighetsvillkoren är inte uppfyllda
  • Regeringen har inte ens brytt sig om att ange vilka tillåtlighetsvillkor som berörs av järnvägsplanen, än mindre pröva om de är uppfyllda
  • Omfattande skillnader mellan tillåtlighetsprövad anläggning och järnvägsplanen
  • Omflyttning av sakfrågor mellan de tre prövningarna har lett till att dessa aldrig prövat mot miljörätten.

Detta är ett axplock. Totalt är vårt yttrande denna gång på cirka 100 sidor och då har vi ändå bara tagit med det viktigaste och hänvisat till tidigare yttranden. De yttranden vi lämnat in till regeringen tidigare ”följer med” i Högsta Förvaltningsdomstolens prövning och de utgör sammanlagt omkring 400 sidor.

Här kan du ladda ner vårt huvudyttrande och läsa: Huvudyttrandet

Nu tar vi ledigt över helgerna men i början av januari tar vi itu med överklagan av detaljplanen till miljööverdomstolen.

Tack till alla er som stödjer oss och gör vårt arbete möjligt.

/Vi i Skona Göteborg