Nätverket Skona Göteborg

NÄTVERKET SKONA GÖTEBORG
Stöd vårt arbete att överklaga Västlänken i alla instanser!

skona göteborg
Flygblad att sprNu samverkar motståndarna i

Nu prövas Västlänken för första gången juridiskt och det i tre olika processer:

  1. Detaljplanen

Detaljplanen handlar om markanvändning och frågeställningarna handlar i huvudsak om tunneln i driftskedet. Lagrummet är i första hand plan- och bygglagen (PBL) samt delar av miljöbalken.

  1. Järnvägsplanen

Järnvägsplanen är, enkelt uttryckt, statens motsvarighet till detaljplanen och även här koncentreras frågeställningen till anläggningen i driftskedet. Lagrummet är i första hand Lag om byggande av järnväg samt vissa andra delar av miljöbalken.

  1. Trafikverkets ansökan om miljötillstånd för Västlänken lämnades till mark- och miljödomstolen (MMD) i februari 2016 och under sommaren 2016 startade arbetet med inlagor och yttranden i den processen.

Tillämpligt lagrum är flera delar av miljöbalken. Dels ska en vattendom utfärdas efter Västlänken går under grundvattenlinjen, dels ska projektet prövas mot bland annat de allmänna hushållnings- hänsyns- och lokaliseringsreglerna. Även kulturmiljölagen och EU-rättsliga miljöregler är tillämpliga på Västlänken.

Här kan läsa den senaste lägesrapporten från de olika processerna:

Lägesrapport i de juridiska processerna

Så här arbetar vi:
Vi har satt samman en mycket kunnig expertpanel som arbetar helt ideellt, men vi behöver också professionellt juridiskt biträde och har för detta anlitat en mycket erfaren miljörättsadvokat. Läs mer här:

http://skonagoteborg.nu/ny-miljorattsadvokat/

Expertpanelen utreder sakfrågor som grundvatten, buller, trafik och kapacitet, kulturmiljö, samhällsekonomi, stadsutveckling, träd- och park, miljöpåverkan, markvibrationer, alternativ lokalisering, mm och skriver en rapport per område.

Vårt ombud angriper de juridiska frågorna och hänvisar till respektive rapport i sakfrågorna. Ombudet samarbetar också med expertpanelen och ger instruktioner om vad som bör utredas och vad som kan åberopas.

Det är ett omfattande, långdraget och kostsamt arbete som krävs, för att få till stånd den rättvisa och genomgripande prövning av Västlänken – som inte tidigare skett, men som vi nu är på god väg att åstadkomma, med ert bistånd.

Tack för gåvor och hjälp med insamlingen!

/Styrelsen för Skona Göteborg