Nätverket Skona Göteborg

NÄTVERKET SKONA GÖTEBORG
Stöd vårt arbete att överklaga Västlänken i alla instanser!

skona göteborg
Flygblad att sprNu samverkar motståndarna i

Nu prövas Västlänken för första gången juridiskt och det i tre olika processer:

1. Detaljplanen har överklagats till Länsstyrelsen i mars 2016. Länsstyrelsen avslog överklagan vid jul 2016, utan några mer omfattande juridiska överväganden. Som väntat skjuter man över avgörandet till andra instans som är mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Vi har överklagat dit och den 15 mars 2017 skickar vi in vår komplettering.

Efter mark- och miljödomstolen kan detaljplanen överklagas till mark- och miljööverdomstolen och därefter till Högsta Domstolen, förutsatt att prövningstillstånd ges.

Tidplanen är svår att bedöma.

Detaljplanen handlar om markanvändning och frågeställningarna handlar i huvudsak om tunneln i driftskedet. Lagrummet är i första hand plan- och bygglagen (PBL) samt delar av miljöbalken.

2. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket våren 2016, och överklagades i juni-juli 2016 hos regeringen. I februari 2017 förelades Trafikverket vårt yttrande och ska inkomma med sitt yttrande senast den 13 mars. Därefter får vi yttra oss igen, förmodligen inom en månad. Om regeringen avslår vår överklagan utan korrekt handläggning, kan vi överklaga regeringens beslut hos Högsta Förvaltningsdomstolen. En järnvägsplan kan normalt sett inte stå i strid med gällande detaljplan varför processerna hänger ihop.
Här kan du läsa vår överklagan av järnvägsplanen: http://skonagoteborg.nu/inlagorna-till-regeringen/

Regeringens tillåtlighet förfaller den 30 juni 2019 om inte järnvägsplanen vunnit laga kraft innan dess.

Järnvägsplanen är, enkelt uttryckt, statens motsvarighet till detaljplanen och även här koncentreras frågeställningen till anläggningen i driftskedet. Lagrummet är i första hand Lag om byggande av järnväg samt vissa andra delar av miljöbalken.

3. Trafikverkets ansökan om miljötillstånd för Västlänken lämnades till mark- och miljödomstolen (MMD) i februari 2016 och under sommaren 2016 startade arbetet med inlagor och yttranden i den processen.

Den 15 februari 2017 lämnade vi in vårt yttrande som omfattade totalt 2000 sidor. Du kan läsa huvudyttrandet här: http://skonagoteborg.nu/vart-huvudyttrande-till-mmd/

Ytterligare cirka 400 sakägare lämnade synpunkter och fler kan ha tillkommit. Här en intervju med ansvarig rådman: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/400-synpunkter-om-vastlanken

Domen kan sedan överklagas till mark- och miljööverdomstolen, därefter till Högsta Domstolen och till sist eventuellt till EU-domstolen.

Tillämpligt lagrum är flera delar av miljöbalken. Dels ska en vattendom utfärdas efter Västlänken går under grundvattenlinjen, dels ska projektet prövas mot bland annat de allmänna hushållnings- hänsyns- och lokaliseringsreglerna. Även kulturmiljölagen och EU-rättsliga miljöregler är tillämpliga på Västlänken.

Tidplan:
Först ska Trafikverket bemöta inkomna yttranden den 15 maj. Därefter får alla som yttrande återigen rätt att yttra sig över vad Trafikverket anfört. När MMD bestämmer att alla fakta är klarlagda, sätts huvudförhandling ut.

Vänersborgs tingsrätt har en egen webbsida med information om målet:
http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark–och-miljodomstolen/Uppmarksammat-malVastlanken/

Enligt preliminär plan ska huvudförhandling hållas under vecka 40-42 2017, vilket bör innebära dom i december. Därefter kommer, oavsett utslag, domen att överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Ett större miljömål tar sällan mindre än ett år i MÖD.

Det är omöjligt att sia om tidplanen för hela processen. Som jämförelse tog miljöprövningen av Citybanan ungefär sex år genom MMD och MÖD.

Så här arbetar vi:
Vi har satt samman en mycket kunnig expertpanel som arbetar helt ideellt, men vi behöver också professionellt juridiskt biträde och har för detta anlitat en av Sveriges främsta juristbyråer inom miljörätt, Mark- och miljörättsbyrån i Göteborg.

Expertpanelen utreder sakfrågor som grundvatten, buller, trafik och kapacitet, kulturmiljö, samhällsekonomi, stadsutveckling, träd- och park, miljöpåverkan, markvibrationer, alternativ lokalisering, mm och skriver en rapport per område.

Juristerna angriper de juridiska frågorna och hänvisar till respektive rapport i sakfrågorna. Juristerna samarbetar också med expertpanelen och ger instruktioner om vad som bör utredas och vad som kan åberopas.

Det är ett omfattande, långdraget och kostsamt arbete som krävs, för att få till stånd den rättvisa och genomgripande prövning av Västlänken – som inte tidigare skett, men som vi nu är på god väg att åstadkomma, med ert bistånd.

Tack för gåvor och hjälp med insamlingen!

/Styrelsen för Skona Göteborg