Lägesrapport i de juridiska processerna kring Västlänken

Lägesrapport i de juridiska processerna

De juridiska processerna kring Västlänken och Olskroken Planskildhet är nu inne på tredje året, liksom Skona Göteborgs verksamhet.

Järnvägsplanen

En järnvägsplan är statens motsvarighet till detaljplan och beskriver var, hur och varför en järnväg ska anläggas. Trafikverket fastställde järnvägsplanen den 28 april 2016. Här är det främst anläggningen i driftskedet som behandlas. Överklagan på 200 sidor skickades in till regeringen i juli 2016 och en komplettering i slutet av april 2017. Regeringen avslog den 22 juni samtliga överklaganden.

Våra invändningar behandlades inte alls.  Det framgår inte att om kompletteringsyttrandet, i vilket vi framförde nya och mycket allvarliga invändningar mot fastställelsen av järnvägsplanen, över huvud taget beaktats. Den 20 september 2017 begärde vi rättsprövning av regeringsbeslutet hos Högsta Förvaltningsdomstolen. Den 10 december skickade vi in en kompletta juridiska och sakliga grunder för vår begäran.

Vi har också begärt inhibition av regeringsbeslutet och muntlig förhandling. Besked i dessa delar väntas under våren 2018 medan övriga handläggningen beräknas ta väsentligt längre tid. Högsta Förvaltningsdomstolen är sista instans för prövning av järnvägsplanen.

Miljdomsprövningen

Trafikverket ansökte om tillstånd enligt miljöbalken den 16 februari 2016. Sedan dess har remissinstanserna fått inkomma med synpunkter och krav på kompletteringar. I denna prövning är det miljöpåverkan i främst byggskedet som prövas, samt vattenverksamhet.

Den 15 februari 2017 lämnade vi in vårt huvudyttrande som bestod av 50 sidor juridiska invändningar samt närmare 2000 sidor utredningsmaterial som vår expertpanel tagit fram.

Den 2 – 12 oktober pågick huvudförhandlingen och vi var närvarande alla dagar. Här framgår vilka punkter som avhandlades:

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Vastlanken/Forhandlingsplan/

Dom meddelades den 31 januari 2018 och du kan läsa våra kommentarer till den här:

http://skonagoteborg.nu/dom-fran-mark-och-miljodomstolen/

Den 21 februari har vi överklagat domen till miljöverdomstolen, MÖD och begärt prövningstillstånd. Den 20 mars utvecklade vi grunderna för prövningstillstånd. Vi bedömer chanserna att få prövningstillstånd är goda med tanke på målets omfattning, komplexitet och behovet av rättslig vägledning.

Samtidigt överklagade Trafikverket MMDs beslut att inte meddela verkställighet (möjlighet att sätta igång själva bygget innan tillstånd lämnats och vunnit laga kraft). Vi har den 16 april lämnat in ett yttrande där vi motsätter oss detta.

Vad händer nu?

Runt månadsskiftet april-maj förväntas MÖD meddela sitt beslut om verkställighet samt vilka som får prövningstillstånd. Därefter fortsätter processen som dock begränsas till de frågor som lyfts av de parter som fått prövningstillstånd. Huvudförhandling kan förväntas i höst och dom tidigast runt årsskiftet.

Domen från MÖD kan senare överklagas till Högsta Domstolen som sista instans. Processen kan alltså ta flera år, vilket är vanligt i större och komplicerade mål.

Detaljplanen

Detaljplanen är kommunens plan för markanvändning.

 Överklagan i färdigt skick inskickad till Länsstyrelsen den 11 april och lagom till jul 2016 avslogs alla överklaganden. Länsstyrelsen förde inga juridiska resonemang utan motiverade sitt beslut med ”ökad järnvägskapacitet och regionförstoring”, vilket, som de flesta vet, inte blir fallet med Västlänken.

Vi överklagade Länsstyrelsens beslut till nästa instans som är mark- och miljödomstolen (MMD) den 15 mars 2017. MMD överklagan och anförde samma skäl som Länsstyrelsen utan att ens bemöta våra invändningar.  Domen är kort och i delar motsägelsefull. Vi begärde den 30 januari 2018 begärt prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen (MÖD).  Dessvärre beviljades inte prövningstillstånd, varför denna process nu är avslutad och detaljplanerna för Västlänkens tunnlar har vunnit laga kraft.

Under våren 2018 antas dock detaljplanen för Olskroken Planskildhet. Skona Göteborg avser att överklaga den.

***

Vill du bidra till vårt arbete? Du kan stötta oss genom att dels skänka pengar, dels sprida kännedom om Skona Göteborg och vårt arbete. Vi är ett litet antal personer som driver både insamling och sammanställer sakkunskap och behöver allt stöd vi kan få så att vi kan koncentrera oss på att blottlägga Västlänkens brister. Våra chanser är mycket goda då Västlänken strider mot miljöbalkens regler och EU-rättsliga principer på många punkter.  Tack på förhand!

Så här kan du lämna ditt bidrag:

http://skonagoteborg.nu/hur-bidrar-man/

Här hittar du vårt flygblad:

http://skonagoteborg.nu/flygblad-for-var-insamling/

Här finns information om organisationerna bakom Skona Göteborg:

http://skonagoteborg.nu/om-oss/

 

/Nätverket Skona Göteborg