Lägesrapport i de juridiska processerna kring Västlänken

Lägesrapport i de juridiska processerna

Skona Göteborg har nu varit igång i ett och ett halvt år och vi har uträttat en hel del, tack vare bidragen från många generösa göteborgare. Men vi har en lång resa framför oss också. Så här ser dagsläget ut i de tre processerna som pågår parallellt. Här återfinns en aktuell lägesrapport.

Detaljplanen

Detaljplanen är kommunens plan för markanvändning.

 Överklagan i färdigt skick inskickad till Länsstyrelsen den 11 april och lagom till jul 2016 avslogs alla överklaganden. Länsstyrelsen förde inga juridiska resonemang utan motiverade sitt beslut med ”ökad järnvägskapacitet och regionförstoring”, vilket, som de flesta vet, inte blir fallet med Västlänken.

Vi har därför överklagat Länsstyrelsens beslut till nästa instans som är mark- och miljödomstolen (MMD) den 15 mars 2017 där ärendet nu är under beredning. Innan denna detaljplan vunnit laga kraft gäller den gamla detaljplanen och inget får byggas i strid med gällande detaljplan.

Järnvägsplanen

En järnvägsplan är statens motsvarighet till detaljplan och beskriver var, hur och varför en järnväg ska anläggas. Trafikverket fastställde järnvägsplanen den 28 april 2016. Här är det främst anläggningen i driftskedet som behandlas. Överklagan på 200 sidor skickades in till regeringen i juli 2016 och en komplettering i slutet av april 2017. Regeringen avslog den 22 juni samtliga överklaganden, vårt utan motivering. Det framgår inte att om kompletteringsyttrandet, i vilket vi framförde nya och mycket allvarliga invändningar mot fastställelsen av järnvägsplanen, över huvud taget beaktats. Den 20 september 2017 har vi överklagat regeringsbeslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen. Då vi nyligen bytt ombud och huvudförhandlingen i miljöprövningen är nära förestående, har vi begärt anstånd med att utveckla vår talan till den 10 november.

Miljdomsprövningen i MMD

Trafikverket ansökte om tillstånd enligt miljöbalken den 16 februari 2016. Sedan dess har remissinstanserna fått inkomma med synpunkter och krav på kompletteringar. I denna prövning är det miljöpåverkan i både anläggnings- och driftskede som behandlas.

MMD är ganska skarpa i sina förelägganden och har gjort en god del av arbetet åt oss, i synnerhet i de geotekniska frågorna.  Men vi måste lyfta in olägenheter, miljöpåverkan, samhällsnyttoaspekter och många andra frågor. Dessutom måste vi luta oss mot EU-rätten. Miljörättsområdet är brett och komplicerat och hela tiden kommer nya prejudikat som ändrar rättstillämpningen. Hittills, som det verkar, i vår favör.

Den 15 februari lämnade vi in vårt huvudyttrande som bestod av 50 sidor juridiska invändningar samt närmare 2000 sidor utredningsmaterial som vår expertpanel tagit fram.   Du kan läsa huvudyttrandet här: http://skonagoteborg.nu/vart-huvudyttrande-till-mmd/

Här en intervju med ansvarig rådman: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/400-synpunkter-om-vastlanken

Den 2 oktober börjar huvudförhandlingen som kan pågå i upp till tre veckor. Preliminär förhandlingsordning hittar du här:

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Vastlanken/Forhandlingsplan/

Domen kommer preliminärt i slutet av 2017. Oavsett utgång lär den överklagas till mark- och miljööverdomstolen och eventuellt senare till Högsta Domstolen. Processen kan alltså ta flera år, vilket är vanligt i större och komplicerade mål.

Du kan stötta oss genom att dels skänka pengar, dels sprida kännedom om Skona Göteborg och vårt arbete. Vi är ett litet antal personer som driver både insamling och sammanställer sakkunskap och behöver allt stöd vi kan få så att vi kan koncentrera oss på att blottlägga Västlänkens brister. Våra chanser är mycket goda då Västlänken strider mot miljöbalken på många punkter. Tack på förhand!

Så här kan du lämna ditt bidrag:

http://skonagoteborg.nu/hur-bidrar-man/

Här hittar du vårt flygblad:

http://skonagoteborg.nu/flygblad-for-var-insamling/

Här finns information om organisationerna bakom Skona Göteborg:

http://skonagoteborg.nu/om-oss/

 

/Nätverket Skona Göteborg