Lägesrapport i de juridiska processerna

Lägesrapport i de juridiska processernaLägesrapport från Skona Göteborg som nu varit igång i ett halvår och uträttat en hel del, tack vare bidragen från många generösa göteborgare. Men vi har en lång resa framför oss också. Så här ser dagsläget ut i de tre processerna.

Vissa undrar varför vi inte koncentrerar oss bara på mark- och miljödomstolen. Skälet till detta är dels att de olika processerna prövar Västlänken mot olika lagrum och dels att ett tillstånd i mark- och miljödomstolen (MMD) inte får lämnas om inte planerna vunnit laga kraft (förenklat, men i sak korrekt resonemang). Dessutom försöker Trafikverket ”bolla” vissa frågor mellan de olika prövningarna och om vissa sådana frågor undgår juridisk prövning minskar våra chanser.

Detaljplanen

Detaljplanen är kommunens plan för markanvändning.

 Överklagan i färdigt skick inskickad den 11 april och ett utslag väntas under hösten 2016. Oavsett utgång kommer ärendet överklagas till nästa instans som är mark- och miljödomstolen.  Här kommer både våra jurister och vår expertpanel att behöva göra en djupare insats. Innan denna detaljplan vunnit laga kraft gäller den gamla detaljplanen och inget får byggas i strid med gällande detaljplan.

Här kan du läsa om vår överklagan av detaljplanen

Järnvägsplanen

En järnvägsplan är statens motsvarighet till detaljplan och beskriver var, hur och varför en järnväg ska anläggas. Trafikverket fastställde järnvägsplanen den 28 april 2016. Här är det främst anläggningen i driftskedet som behandlas.

Överklagan på 200 sidor skickades in till regeringen den 15 juli. Trots det kan vi eventuellt behöva inkomma med komplettering under det närmaste halvåret om vi hittar nya omständigheter. Trafikverket anger att järnvägsplanen kan godkännas av regeringen under våren 2017. Tidigare har järnvägsplaner tagit allt mellan sex veckor och sex år att handlägga. Frågor som prövats i järnvägsplan prövas inte i miljödomsprövningen.

Här kan du läsa om vår överklagan av Järnvägsplanen

Miljdomsprövningen i MMD

Trafikverket ansökte om tillstånd enligt miljöbalken den 16 februari 2016. Sedan dess har remissinstanserna fått inkomma med synpunkter och krav på kompletteringar. I denna prövning är det miljöpåverkan i både anläggnings- och driftskede som behandlas och domstolen fattar beslut

MMD har nyligen begärt en andra omgång kompletteringar från Trafikverket, med svarsdatum 30 september. Det innebär att målet tidigast kan öppnas för oss i början av oktober, varefter vi har två månader på oss att inkomma med inlagor.  Här krävs en mycket gedigen arbetsinsats av våra jurister så att inget lämnas åt slumpen.

MMD är ganska skarpa i sina förelägganden och gör en god del av arbetet åt oss, i synnerhet i de geotekniska frågorna.  Men vi måste lyfta in olägenheter, miljöpåverkan, samhällsnyttoaspekter och många andra frågor. Miljörättsområdet är brett och komplicerat och hela tiden kommer nya prejudikat som ändrar rättstillämpningen. Hittills, som det verkar, i vår favör.

I skrivande stund har miljöprövningen försenats med nästan två månader från ursprunglig tidplan, men nu börjar vårt och juristernas arbete. I december måste vi vara klara.

Du kan stötta oss genom att dels skänka pengar, dels sprida kännedom om Skona Göteborg och vårt arbete. Vi är ett litet antal personer som driver både insamling och sammanställer sakkunskap och behöver allt stöd vi kan få så att vi kan koncentrera oss på att blottlägga Västlänkens brister. Våra chanser är mycket goda då Västlänken strider mot miljöbalken på många punkter. Tack på förhand!

/Nätverket Skona Göteborg