Lägesrapport från miljöprövningen i Mark- och Miljödomstolen

Lägesrapport från miljöprövningen i Mark- och MiljödomstolenMedan vi och våra jurister lägger sista handen vid överklagan av järnvägsplanen, pågår de inledande remissrundorna i Mark- och Miljödomstolen. Hittills är det bara några större remissinstanser som getts tillfälle att inkomma med synpunkter.

Här kan du ladda ner och läsa ett par av dem.

Statens Geotekniska institut anser inte att de underlag som lämnats i miljödomsansökan räcker, utan efterlyser ytterligare tio underlagsrapporter innan de kan yttra sig. (länk)

Gryaab vill inte ta emot processvatten från Västlänken och har en del andra synpunkter. (länk)

Göteborgs Stad/Miljöförvaltningen vill ha tydligare redovisning av påverkan på hälsa och miljö, samt några övriga redogörelser. (länk)

Länsstyrelsen har inkommit med 15 sidor synpunkter, där de kräver redogörelse för hur villkoren i regeringens tillåtlighet ska uppfyllas, dels en mängd kompletteringar om påverkan på trädmiljöer, fornlämningar, grundvatten, ytvatten, klimat m.m. (länk)

Mark- och Miljödomstolen har efter dessa synpunkter förelagt Trafikverket att komplettera enligt synpunkter från remissinstanserna, samt kräver för egen del komplettering på 14 punkter. (länk)

Trafikverket uppgav först att de skulle lämna kompletteringarna den 15 juni, men senaste uppgiften är att kompletteringen istället lämnas in den 29 juni. Läs mer på Trafikverkets hemsida

Nästa steg är att Mark- och Miljödomstolen ska pröva om ansökan är komplett. När den är det kungörs målet och då kommer Skona Göteborg, våra sakägare och jurister in i bilden.

När man läser ovanstående remissyttranden så kan man tro att ”processen sköter sig själv”. Så enkelt är det tyvärr inte. Remissinstanserna lämnar bara sina synpunkter, men det behövs sakägare som motpart till Trafikverket som ser till att prövningen blir tillräckligt omfattande och att det vänds på alla stenar. Trots omfattningen av ovanstående yrkanden, är det ändå många sakfrågor som inte lyfts.

Vi ska med andra ord dels bevaka att ovanstående frågor prövas, dels föra in ett antal tillkommande frågeställningar i processen. Så snart vi är klara med kompletteringen av överklagan av järnvägsplanen sätter vi igång med miljöprövningen.

Som ni förstår har vi ett digert arbete framför oss. Vår expertpanel är ideell men våra jurister är professionella och det går förstås åt många timmar att bevaka en sådan här process.  Hjälp oss därför att sprida information om insamlingen och/eller skänk gärna en liten slant själv. Kom ihåg att 10.000 göteborgare som skänker 100 kr var blir en hel miljon.  Här kan du läsa hur man kan bidra.

Vår ambition är att löpande rapportera om utvecklingen i de olika processerna på denna webbsida. Men, just nu – åter till järnvägsplanen!

/Carina