Integritetspolicy

NÄTVERKET SKONA GÖTEBORG

Riktlinjer för hantering av den personliga integriteten enligt GDPR.

 

Allmänt

Föreningen Nätverket SKONA GÖTEBORG (nedan kallat SKONA GÖTEBORG) värnar om din personliga integritet och vill att du som supporter och givare alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till SKONA GÖTEBORG. Vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy förklarar hur SKONA GÖTEBORG samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. All behandling av personuppgifter inom SKONA GÖTEBORG sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Ändamål samt motivering med behandling av personuppgifter

SKONA GÖTEBORG kan registrera sina givares personuppgifter för att på ett smidigt sätt kunna kommunicera med givarna genom olika kanaler samt för att kunna hålla en god och nära relation med varje givare på ett sätt som givaren önskar. SKONA GÖTEBORG kommunicerar med sina givare via flera olika kanaler; webbplatser, sociala medier, media, specifika och allmänna nyhetsbrev, insamlingsbrev SMS-utskick samt telefonsamtal.

Personuppgifter SKONA GÖTEBORG samlar in

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, exempelvis när du skänker en gåva, kontaktar föreningen eller söker information.
Personuppgifter vi samlar in kan exempelvis vara;

Person- och kontaktinformation – namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress samt personnummer.

Betalningsinformation – kredit – och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum), fakturainformation, bankkontonummer etc.

SKONA GÖTEBORG kan komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

SKONA GÖTEBORG registrerar personuppgifter i samband med:

 • att du anmäler dig som supporter eller vän till SKONA GÖTEBORG
  • att du anmäler dig som månadsgivare
  • att du skänker en gåva oavsett betal- eller gåvokanal
  • att du startar en insamling
  • att du anmäler dig som mottagare av vår information i sociala medier
  • att du anmäler dig till evenemang som SKONA GÖTEBORG anordnar
  • att du kontaktar SKONA GÖTEBORG via e-post, post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier
  • att du lämnar dina uppgifter till SKONA GÖTEBORG på exempelvis ett event
  • att du frågar efter inbetalningsuppgifter från oss
  • att du kontaktar oss gällande gåva
  • att du kontaktar oss med specifikt önskemål som vi noterar i databasen eller sparar i mejlen
  • att du besöker vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket
  • att du öppnar ett mejl från oss eller klickar på en länk i ett mejl från oss, exempelvis din IP-adress
  • att vi använder din adress från en extern källa.

Hur vi använder den insamlade informationen

SKONA GÖTEBORG behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att informera om vårt arbete och vår verksamhet via olika kanaler som sociala medier, media, telefon, brev, SMS, mejl m.m.
  • För att tacka för inkomna gåvor och att berätta om hur insamlade medel används.
  • För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal.
  • För att öka intäkter genom frågor om att starta autogiro.
  • För att öka intäkter genom att be om nya eller extra gåvor genom olika kanaler så som sociala medier, telefon, brev, mejl, SMS m.m.
  • För att öka intäkter genom att utföra marknadsundersökningar.
  • För att fullgöra beställningar av gåvobevis
  • För att möjliggöra god givarservice – som att hantera dina förfrågningar och önskemål på ett effektivt sätt, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
  • För att nå ut till givare med generell och riktad marknadsföring och marknadsföring som anpassats efter ditt tidigare givande och surfande, lagras och analyseras uppgifter om en skänkt gåva.
  • För systemadministration och för att kunna upprätthålla god registervård.
  • För att ta fram statistiska data om våra givares givarbeteende och givarmönster – detta görs på en aggregerad nivå utan att identifiera enskilda personer.
  • För att vid analys och bearbetning av givare och givargrupper, kunna utveckla och anpassa vår kommunikation så att den specifikt passar dig eller en liknande givargrupp.
  • För att genom analys av ditt användarbeteende i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, nyhetsbrev, sociala medier – leverera, utveckla och förbättra vår kommunikation samt din användarupplevelse på plattformar som erbjuds av oss.
  • För att skicka viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan dela med oss av information till myndigheter och företag som behandlar data på uppdrag av SKONA GÖTEBORG. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster som upprätthåller och tillämpar våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som vi delar information till är tryckerier, telemarketingbyråer. SKONA GÖTEBORG förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag åt SKONA GÖTEBORG. Uppgifterna kan även komma att samköras med andra register (t ex eniro) för att uppdatera adresser, samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt register.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet.
  • tillvarata SKONA GÖTEBORG:s rättsliga intressen.
  • upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Vad vi inte kommer att göra med dina uppgifter

SKONA GÖTEBORG kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kommer inte att lägga upp personuppgifter på våra sociala medier.

Om cookies

När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Detta görs för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller inte uppgifter som t.ex. namn, personnummer och e-postadress.

Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det i inställningarna för din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

Länkar till andra webbplatser

SKONA GÖTEBORG webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplats eller till material publicerat hos tredje part. Då SKONA GÖTEBORG saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för dess innehåll. SKONA GÖTEBORG ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Vilken rättslig grund har vi?

I och med att du lämnar personuppgifter till SKONA GÖTEBORG registreras och lagras uppgifterna om dig och din eventuella gåva, samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer SKONA GÖTEBORG hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. I de fall som SKONA GÖTEBORG använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. I de fall berättigat intresse ligger till grund för SKONA GÖTEBORG:s val att spara personuppgifter i ett givarregister ligger övertygelsen att detta till största delen ligger i varje enskild givares intresse. Varje givare har rätt till insyn i sitt givande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Om dina personuppgifter lagras i ett givarregister kan dessa sparas upp till 36 månader efter att du senast kommunicerat med oss – exempelvis skänkt en gåva. Om vi har gjort en insamlingskampanj (via sociala medier, brev, SMS, e-post eller telemarketing,) när givaren närmar sig 36 månader kan vi komma att spara uppgifterna i ytterligare 2 månader till (38 månader) för att givaren ska kunna matchas mot ett eventuellt svar på kampanjen. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen. Ibland förekommer det att SKONA GÖTEBORG använder adresslistor från externa källor med adresser till potentiella givare. Efter tre månader raderas dessa uppgifter ur vår databas om personerna inte väljer att skänka en gåva.

Gallring och radering av personuppgifter

Vi har rutiner för uppdatering, gallring och radering av uppgifter. När uppgifter tas bort ur vårt register så sker en avidentifiering och anonymisering. Viss statistik ligger kvar för att vi skall kunna se hur många supportrar vi haft vid en viss tidpunkt t ex. Dessa uppgifter kan inte härledas till en person.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. SKONA GÖTEBORG kommer på eget eller givarens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter avidentifieras eller att dess användning begränsas av oss.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig genom att begära ett registerutdrag från SKONA GÖTEBORG. Begäran ska vara skriftlig, undertecknad av dig och skickas till oss per post (inte e-post). Anledningen är att den ansökandes identitet måste säkerställas innan information kan lämnas ut, en namnteckning är obligatorisk. Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Kontakta oss”.

Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev, telefonsamtal, SMS eller e-post. Vi kan dock komma att kontakta dig med information gällande ändrade eller uppdaterade villkor, samt information om avtal.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du alltid välkommen att kontakta SKONA GÖTEBORG.
Om du anser av vi har brustit och du lidit skada på grund av brott mot dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen och vi inte har hanterat detta på ett korrekt sätt, så kan du anmäla detta hos Datainspektionen som är den övervakande myndigheten. https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta SKONA GÖTEBORG:
E-post: info@skonagoteborg.nu,
Postadress: Skona Göteborg, c/o Everitt, Haga Kyrkogata 16a, 411 23 Göteborg