Varför kapaciteten minskar med Västlänken

En bana, t ex Västra Stambanan mellan Alingsås och Göteborg har en högsta kapacitet. Så länge det går blandat pendeltåg, godståg och snabbare tåg är kapaciteten på denna bana normalt begränsad till 10 tåg per timme och riktning. Samma gäller för Norge/Vänerbanan och Västkustbanan som också är dubbelspåriga. Gårdatunneln klarar 12 tåg per timme och riktning eftersom farten är begränsad här.

Bohusbanan och Kust till kust-banan som är enkelspåriga klarar normalt bara 4 tåg/timme och riktning.

Samtliga dessa ingående banors trafik ryms idag på Göteborg C eftersom spårkanalerna har samma tidsintervall som ute på banorna (1 per 5 minuter).

Det kan omöjligt gå fler tåg på kringliggande banor bara för att Västlänken byggs.

Med Västlänken ska den persontågstrafik som de ingående banorna kan mata in FÖRDELAS på Västlänken och till Göteborg C. Detta sker norrifrån i Olskroken och söderifrån i Almedal. När respektive bana fördelas på två olika spår, uppstår korsande tågvägar i flera fall. Exempelvis måste tåg från säckstationen mot Norge/Vänerbanan korsa tåg från Norge/Vänerbanan som ska in i Västlänken.

I Almedal kopplas Kust till kustbanan och Västkustbanan mot Gårdatunneln på ett sådant sätt att Kust till kustbanans tåg måste gå mot trafikriktningen en lång sträcka. Detta innebär minst fem minuters extra tidstillägg för mötessituationen samt fem på den/de banor som passeras.  Dessutom måste fyra-sex tåg per timme vända på ett vändspår i Almedal, till följd av att fler tåg kommer från norr än söder. Detta begränsar också kapaciteten.

För varje korsande tåg måste ett säkerhetsavstånd läggas till mellan tågen på samtliga berörda banor. Härvid ”försvinner” ett antal tåg per timme jämfört med idag. Exakt vilka vet vi inte förrän val av trafikeringsupplägg är spikat.

För illustrationer över olika trafikeringsupplägg hänvisas till rapporten ”Västlänken – Trafikering, depåer och uppställning”, s 41-47.

För den som inte orkar sätta sig in i hela problematiken räcker det att komma ihåg detta:

Samma antal tåg på de ingående banorna som idag

Minus de som försvinner med de nya korsande tågvägarna

= Färre tåg än idag!

 

Källor:

”Västlänken – Trafikering, depåer och uppställning” TRV 2014/53589” (bör läsas i sin helhet)

”Riktlinjer – täthet mellan tåg” T13– T18

”Järnvägsnätsbeskrivningen” T15-T18

”Järnvägens kapacitet 2015”

”Olskroken Planskildhet – Planbeskrivning”