VÄNNER!

Vi i Skona Göteborg har inte gett upp! Vi jobbar hårt, även om vi inte alltid syns och hörs.
Nu gör vi en kraftsamling med överklagan till bl.a. Högsta Domstolen.

För detta behöver vi ditt stöd:

Hur bidrar man? – Olika sätt att betala.

Som ni alla vet, så gav inte MÖD (ibland även kortat till MMÖD) Mark- och Miljö-överdomstolen prövningstillstånd till några sakägare  – förutom Trafikverket i bullerfrågan. Trafikverket fick dessutom ett interimistiskt beslut om verkställighet, vilket betyder att de nu kan sätta igång med Västlänken, och inte bara med de oerhört omfattande inledande arbetena. Först på tur redan nu i maj, står servicetunnlarna vid Korsvägen och Medicinareberget.  På onsdag 30 maj kl 9.00 sätts första officiella spadtaget för Västlänken. Detta sker vid en ceremoni vid Södra Vägen under Carlanderska.

 

Vi kommer naturligtvis att överklaga allt detta till Högsta Domstolen.

Så – fortsätt att skicka pengar till Skona! Skickliga jurister kostar! 

 

 

Detta händer i ÖVERKLAGANDEPROCESSEN:

Vi fortsätter träget vårt arbete på alla de vägar som finns för formellt överklagande. Vi är många sakägare som driver detta juridiskt tillsamman, till exempel Trädplan, Götiska Förbundet, Järnvägsfrämjandet, bostadsrättsföreningar, näringslivsidkare och privatpersoner. Till vår hjälp har vi mycket kunniga experter och duktiga jurister.

Nedan finns mer info om vilka processer som är aktuella och som Skona Göteborg behöver finansiering till:

 

JÄRNVÄGSPLANENs tillåtlighet:
Vi har överklagat till HFD, Högsta Förvaltningsdomstolen, där vi fått rätt till muntlig förhandling i slutet av augusti. Därefter kommer beslut och sen är den processen färdig.

 

MILJÖPRÖVNINGEN:
Vi fick tidigare avslag i MMD, Mark- och Miljödomstolen. Därefter sökte vi rättsprövning hos MÖD, Mark- och MiljöÖverdomstolen, men fick nyligen avslag, liksom samtliga andra ca 400 sakägare. Vi håller just nu på att överklaga till Högsta Domstolen. Vi har goda argument och förhoppningar om att ärendet kan tas upp där.

 

DETALJPLAN OLSKROKEN

Detaljplanen är nyligen antagen och vi håller just på med att överklaga den. Detta är principiellt viktigt eftersom vi lyckades få visat i MMD att den inte är tillåtlig.

 

TACK FÖR DITT STÖD!

Följ gärna vår facebooksida
https://www.facebook.com/skonagoteborg/

 

 

Angående dagens dom från mark- och miljödomstolen

Idag har dom fallit i miljödomsansökan. Skona Göteborg kommer med anledning av detta att hålla pressträff efter att ha analyserat domen tillsammans med vår advokat. Senare kommer mer utförliga kommentarer att lämnas här men för tillfället kan konstateras följande:

Tillstånd medges dessvärre, men med till viss del skärpta villkor.

Verkställighetsförordnande medges inte, vilket innebär att Trafikverket inte får börja bygga. Detta är en mycket viktig delseger.

I övrigt hänvisar domstolen till regeringens tillåtlighetsbeslut för som skäl för att medge tillstånd. Våra invändningar mot tillåtlighetens giltighet har inte beaktats, inte heller merparten av våra övriga viktiga invändningar.  Därför kommer vi självklart att överklaga till nästa instans.

Tillståndet villkoras med lagakraftvunna planer, vilket visar vikten av att pröva projekten även i planärendena. Senast igår 30 januari begärde vi prövningstillstånd för överklagan av detaljplanerna för Västlänken i mark- och miljööverdomstolen.

Här finns domen att ladda ner och läsa.

 

Överklagan av regeringsbeslutet om järnvägsplanen är färdig

Överklagan av regeringsbeslutet om järnvägsplanen är färdigDen 11 december skickade vi in underlag för den överklagan som gjordes i september. Vårt huvudyttrande finns att ladda ner längst ner på sidan, men här följer en kort sammanfattning av våra yrkande och våra skäl för dem.

Vi begär först och främst inhibition, vilket innebär att vi vill att järnvägsplanen inte ska vara lagakraftvunnen. Får vi gehör för det kan inte Trafikverket ta järnvägsplanens ytor i anspråk och göra alltför omfattande förberedande arbeten. Våra skäl till detta är dels ingreppen i staden, kostnaden för dessa, att parterna står långt ifrån varandra, att de övriga processerna förväntas pågå en längre tid och att den absoluta majoriteten sakägare motsatte sig verkställighetsförordnande (rätt att sätta igång före miljödom) vid huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen.

Processuella fel

Här påtalar vi ett antal formella fel som begåtts under den tidigare prövningen. Bland annat utestängdes sakägare från tillåtlighetsprövningen, miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes inte och den uppfyllde inte miljöbalkens krav. Då sakägare utestängts från tillåtlighetsprövningen, har de inte heller kunnat överklaga tillåtlighetsbeslutet.

Ingen miljökonsekvensbeskrivning har varit möjlig att överklaga i någon av processerna, vilket också står i strid med miljöbalkens regler.

Såväl regeringen som Länsstyrelsen har felaktigt grundat sina respektive godkännanden av tillåtlighet och järnvägsplan på antagandet att Västlänken skulle ge minskad klimatpåverkan. Då klimatkalkylen fortfarande är sekretessbelagd och senast angivna siffror visar att klimatutsläppen i byggskedet inte kompenseras under hela driftstiden, är besluten grundade på felaktiga antaganden.

Vad gäller luftkvalitet visar utredningar som publicerats efter järnvägsplanens utställande att miljökvalitetsnormerna för luft oundvikligen kommer att överskridas i byggskedet. En myndighet får inte ge tillstånd till en verksamhet som medför att en miljökvalitetsnorm överskrids, om inte andra åtgärder vidtas som eliminerar denna påverkan. Västlänkens bidrag till minskad biltrafik i driftskedet är så marginellt att det inte kompenserar de höga och koncentrerade utsläppen i byggskedet.

Materiella fel

Högsta förvaltningsdomstolen ska inte bara bedöma rättsliga fel utan även bedöma hur regeringen värderat ingiven bevisning.  Vi har i våra yttranden till regeringen visat att:

 • Angivna skäl för och behov av utbyggnaden inte föreligger (påståenden om förseningar och akut kapacitetsbrist har ingen grund i verkligheten)
 • Västlänken uppnår inte sitt syfte att öka kapaciteten, utan kräver ett flertal tilläggsinvesteringar för att ens kunna bibehålla den trafikering som befintligt järnvägssystem redan klarar
 • Länsstyrelsens avvägning mellan riksintressen har baserats på fel underlag
 • Regeringens beslutsunderlag vid tillåtlighetsprövningen ofullständiga och missvisande. De verkliga utredningsresultaten kom aldrig till regeringens och remissinstansernas kännedom. Utredningen visade i själva verket att sträckningar via Haga var de som gav högst miljöpåverkan och sämst kapacitet.
 • Flera av tillåtlighetsvillkoren är inte uppfyllda
 • Regeringen har inte ens brytt sig om att ange vilka tillåtlighetsvillkor som berörs av järnvägsplanen, än mindre pröva om de är uppfyllda
 • Omfattande skillnader mellan tillåtlighetsprövad anläggning och järnvägsplanen
 • Omflyttning av sakfrågor mellan de tre prövningarna har lett till att dessa aldrig prövat mot miljörätten.

Detta är ett axplock. Totalt är vårt yttrande denna gång på cirka 100 sidor och då har vi ändå bara tagit med det viktigaste och hänvisat till tidigare yttranden. De yttranden vi lämnat in till regeringen tidigare ”följer med” i Högsta Förvaltningsdomstolens prövning och de utgör sammanlagt omkring 400 sidor.

Här kan du ladda ner vårt huvudyttrande och läsa: Huvudyttrandet

Nu tar vi ledigt över helgerna men i början av januari tar vi itu med överklagan av detaljplanen till miljööverdomstolen.

Tack till alla er som stödjer oss och gör vårt arbete möjligt.

/Vi i Skona Göteborg

Huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen är avslutad

huvudförhandlingen
Från synen på Gullberget

Efter åtta intensiva förhandlingsdagar avslutades huvudförhandlingen på torsdagskvällen.

Skona Göteborg/Föreningen Trädplan m.fl. och vår advokat har givetvis varit närvarande alla dagarna.

På den femte förhandlingsdagen hade vi och några andra begärt syn. Skona Göteborg/Föreningen Trädplan m.fl. ledde en stor del av synen genom att guida deltagarna längs Västlänkens sträckning.

De frågor som avhandlats under huvudförhandlingen framgår här:

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Vastlanken/Forhandlingsplan/

Vi har, förutom att ställa kompletterande frågor kring de flesta ämnen, hållit egna anföranden i följande ämnen:

Tillåtligheten

Vi har anfört att tillåtligheten inte är bindande, bland annat då:

 • den underliggande lokaliseringsutredningen inte var fullständig, att den var hårt politiskt styrd och att beslutsunderlagen därför inte speglade utredningens verkliga resultat
 • tillåtlighetsbeslutet är fattat på bristfälliga underlag och missvisande uppgifter. Nollalternativet är felaktigt beskrivet, Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyllde inte miljöbalkens krav och utställningshandlingen innehöll felaktiga uppgifter
 • viktiga frågeställningar sköts upp till kommande järnvägsplan och remissinstansernas synpunkter har helt negligerats
 • det nu tillståndssökta projektet i flera viktiga avseenden avviker markant från det tillåtlighetsprövade. Bland annat ingick inte Olskroken planskildhet i ansökan.
 • sakägarna inte getts möjlighet att påverka tillåtligheten

Grundvatteninläckage

Vi har visat att Trafikverket själva i sitt utredningsmaterial ansett att tunneln behöver vara mycket tät för att undvika skador på känsliga byggnader. I sin ansökan yrkar Trafikverket på tillstånd för ett flerfalt högre inläckage.

Tillåtlighetsvillkor 3 – Klimatpåverkan och luftkvalitet

Här är det visat att även med högsta emissionskrav på maskiner och fordon, så skulle projektet försämra luftkvalitén i Göteborg märkbart under byggtiden, medan projektets effekter på biltrafik i driftskedet inte är mätbara (källa: VGR/Göteborgs Stad).

I driftskedet kan inte luft- och partikelkvalitén på stationerna garanteras.

Klimatnyttan är negativ med ett nettoutsläpp på 300 000 ton över livscykeln.

Tillåtlighetsvillkor 6 – Säkerheten

Vi visade att regeringens beslutsunderlag angav att valet stod mellan två separata tunnelrör eller en dubbelspårstunnel och att någon form av parallelltunnel angavs som nödvändigt. Det senare slopandet av räddningstunneln kom inte till regeringens kännedom och skedde primärt för att klara fornlämningarna på älvstranden. Dock är räddningstunneln inte bara slopade på den sträckan utan i princip längs halva Västlänkens sträckning, från Haga till mynningen öster om Skansen Lejonet.

Vi har också visat att Trafikverket inte har beaktat Räddningstjänstens synpunkter och att samråd med andra myndigheter inte skett.

Tillåtlighetsvillkor 1 – Kultur- och parkmiljö

Här redogjorde Trädplan på ingreppen i ”det gröna kulturarvet”, påverkan på parker och naturmiljö och vilken effekt det får för staden och människorna.

Vår kulturmiljöexpert (som var med och gjorde kulturmiljöutredningen till järnvägsutredningen) redogjorde bland annat för känsliga byggnader, bevarade fornlämningar och risker för ytterligare skador till följd av grundvattensänkningar och vibrationer, samt utvecklade omfattningen av den ”påtagliga skada på riksintresse för kulturmiljövård” som Riksantikvarieämbetet konstaterade långt före tillåtlighetsprövningen. Att andra alternativ i järnvägsutredningen hade undvikit konflikt med riksintresset lyftes också fram

Länsstyrelsen har nu också konstaterat ”påtaglig skada” men gjort en avvägning mot riksintresse för kommunikation och gett kommunikation företräde. Vi visade att Länsstyrelsen antaganden delvis är helt felaktiga, delvis är baserade på det bristande underlag som förelegat.

Samhällsekonomisk nytta

Denna punkt försökte Trafikverket förbigå. Vi höll ett längre anförande där vi bland annat visade att

 • kostnadskalkylen är optimistisk då den är baserad på normalsvåra förhållanden
 • regeringen inte tillställdes den uppdaterad samhällsekonomiska kalkylen som gjordes 2013
 • att beräkningarna tagit med nyttor som inte får räknas in enligt Trafikverkets egna riktlinjer
 • att verklig nyttokvot med rätt beräkningsmetod hamnar på -0,9 istället för -0,47

Slutanföranden

Efter att förgäves ha inväntat Trafikverkets bemötande av våra frågor och påstående hölls slutanföranden den sista dagen. Tidspress hindrade oss att utveckla dessa men vi fick fram följande:

 • Bristerna i tillåtlighetsprövningen
 • Att tillåtlighetsprövningen strider mot EU-rättslig regel
 • Varför projektet inte är samhällsekonomiskt tillåtligt
 • Att lokaliseringsfrågan inte prövats på korrekt sätt
 • Att Miljökonsekvensbeskrivningen ändrats avsevärt efter tillåtlighetsprövningen
 • Varför MMD inte bör vara bunden av tillåtligheten
 • Den bristfälliga ekonomiska nyttan, restidnyttan och de ringa effekterna på kollektivtrafiken
 • Klimatpåverkan
 • Olägenheterna i byggskedet
 • Risker och påverkansområden för sänkt grundvatten

Härefter knöt vi ihop säcken genom att konstatera att den absoluta merparten av det som behandlats under huvudförhandlingen; kulturmiljö, buller, massor, schakter, avstängda kanaler, olägenheter i byggskede, geotekniska och tekniska utmaningar, luftkvalitén, säkerheten, stationer i låglänta områden, rödlistade arter, ingrepp i parker, olönsamheten mm till uteslutande del är att hänföra till sträckningen via Haga och att detta inte står i proportion till de 0,3 procent fler potentiella pendlare som stationen medför.

Vi konstaterade att knölnaten fått mer uppmärksamhet än människan under utredningen och visade hur många människor som påverkas i byggskedet. Samt att anläggningen inte satt människans hälsa och säkerhet i fokus heller för driftskedet och att ingen stadsutveckling är möjlig vid de nya stationslägena

Vi konstaterade dessutom att Trafikverket inte kunnat visa att Västlänken kan fylla sitt syfte, ”kapacitetsökning i järnvägsnätet”, varken nu eller i framtiden.

Vi påtalade att om Banverket fått bestämma hade merparten av olägenheter och miljöpåverkan kunnat undvikas helt samt att den anläggning som nu projekteras har usel prestanda ur ett flertal aspekter.

Vi framförde våra synpunkter på tillåtlighetsvillkoren där vi menar att nr 1, 3 och 6 inte kan hållas och nr 6 som ovan beskrivits givits på fel förutsättningar. Nr 2 (masshanteringen) är avhängig att Göteborgs Stad kan ta emot en stor del av leran för utfyllnad av hamnen. Villkor 4 och 5 har vi inte kapacitet att bedöma och uttalar oss därför inte om.

Vi avrundade med att konstatera att vi visat att inget av de ursprungliga visionerna, målen och syftena med projektet kan uppnås samt att lokaliseringen i alla delar är fullkomligt felaktig.

Härefter framställdes våra yrkanden:

1) att MMD inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen

2) avvisning av tillståndsansökan på grundval av brister i Miljökonsekvensbeskrivningen

3) avslag av tillståndsansökan till på grund av att

 • tillåtlighetsvillkoren inte kommer att kunna uppfyllas
 • Olskroken planskildhet inte omfattas av tillåtligheten
 • ansökan inte uppfyller kraven på samhällsnytta
 • avvägningen mellan riksintressen är felaktig

Därefter överlämnade vi ärendet till domstolen och tackade för en väl genomförd huvudförhandling.

Dom väntas preliminärt i januari.

I Facebookgruppen Stoppa Västlänken Nu diskuteras huvudförhandlingen mer ingående och där finns också ljudfiler att ladda ner från slutpläderingarna.

***

TACK, alla som donerat pengar och därigenom gjort vårt arbete möjligt!

***

I kommande vecka påbörjar vi arbetet med att utveckla grunderna för den överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen, av regeringsbeslutet om järnvägsplanen, som vi lämnade in i september. Vi har getts utsträckt tid till den 10 november för detta.

***

Angående detaljplanerna för tunneln ryktas det att domen faller när som helst nu i höst.

/Styrelsen för Skona Göteborg

 

 

 

 

Huvudförhandling om Västlänken i Mark- och Miljödomstolen

Huvudförhandling äger rum v. 40 – 42 med början måndagen den 2 oktober 2017, kl. 09.00 i Kajskjul 105 på Bananpiren i Göteborg

Huvudförhandling om Västlänken i Mark- och Miljödomstolen

Nu på måndag börjar alltså huvudförhandling i miljömålet om Västlänken i Mark- och Miljödomstolen. Förhandlingarna håller på i två veckor med två reservdagar på slutet, dvs till och med den 17 oktober 2017.
Förhandlingarna är flyttade till Göteborg och öppna för allmänheten. De som vill får gärna närvara. Det är dock mycket viktigt att alla som kommer är seriösa och respekterar de regler som finns. Kom i tid, räkna med att det tar tid att gå till Kajskulet samt att det kan ta lite tid att komma in i lokalen för att registrera sig etc. Det är inte tillåtet att ha med skyltar eller protestera eller på annat sätt avbryta under förhandlingen eller pläderingar.

Stor del av förhandlingstiden kommer att användas av Trafikverket för presentation av ansökt verksamhet och dess konsekvenser i olika avseenden. Myndigheter och övriga sakägare, däribland Föreningen Trädplan m.fl. kommer till tals vid några tillfällen, bland annat dag ett (måndag 2 oktober) och dag fyra (torsdag 5 oktober). Rätten fördelar ordet och den som yttrar sig ska begära ordet och ange sitt namn för protokollet. Det är inte säkert att man får ordet även om man begär det.

Vi vill be den som tänker yttra sig att endast göra det, om det verkligen är något relevant för fallet. Tiden är mycket begränsad för oss och vi har noga förberett våra muntliga framställningar. Vi har många bra argument som är viktiga att vi framför. Andra sakägare som står bakom Trädplan m.fl. yttrande behöver inte upprepa det som vi för fram – det minskar vår möjlighet att få tid att presentera alla våra punkter.

De synpunkter som lämnats skriftligen utgör del av processmaterialet och det finns inget krav på att skriftligen framförda synpunkter och yrkanden måste framföras även muntligen. Det betyder att alla ni som skickat in yttrande inte behöver framföra dem muntligen, utan MMD tar dem i beaktande ändå.

Som vi tidigare förklarat så är fortfarande allt öppet. Domstolen kan säga nej till projektet, trots att Trafikverket hävdar motsatsen. Nedan kan man läsa mer om detta i en intervju med Rådman Göran Stenman.

Dom meddelas troligen i slutet av januari 2018.

GLÖM INTE ATT GE DITT BIDRAG till vårt juridiska arbete, varje krona är viktig:

Skona Göteborg: Hur bidrar man

Här är förhandlingsordningen för de olika dagarna.

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Vastlanken/Forhandlingsplan/

Här är kungörelsen i målet:

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Domstolar/vanersborgstingsratt/Mark-%20och%20milj%C3%B6domstolen/Kung%C3%B6relse%20om%20huvudf%C3%B6rhandling.pdf

Den 15 februari lämnade vi in vårt huvudyttrande som bestod av 50 sidor juridiska invändningar samt närmare 2000 sidor utredningsmaterial som vår expertpanel tagit fram.   Du kan läsa huvudyttrandet här: Trädplan m.fl. huvudyttrande till MMD

Här finns en intervju med Rådman Göran Stenman

https://goteborg.etc.se/inrikes/miljodomstolen-bestammer-om-trafikverket-far-schakta

Finns det en risk att hela projektet stoppas?

– Ja, det finns parter som begärt att Trafikverket inte ska få sitt tillstånd. I en tillståndsprocess så finns det en risk att man inte får sitt tillstånd. Vår prövning sker enligt Miljöbalken, där finns det vissa bestämmelser som måste var uppfyllda. Det finns också EU-rättsliga regler. Uppfyller inte ansökan alla de här reglerna så blir det inget tillstånd, säger Göran Stenman, rådman på Mark- och miljödomstolen och involverad i förhandlingarna.

Han nämner grundvatten-förändringar som riskerar sättningar på byggnader i tunnelns närhet, utsläpp till luft och vatten, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och påverkan på parker som några av de större frågorna som kommer att behandlas. När beslutet kommer är det sannolikt att det överklagas ända upp till Högsta domstolen, via Mark- och miljööverdomstolen. Även om Trafikverket inte får något tillstånd, så kan de gå tillbaka och omarbeta sitt underlag och ansöka igen.”

 

 

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Kort om torsdagens regeringsbeslut:

På det sista regeringssammanträdet före sommaren har regeringen avslagit samtliga överklaganden av järnvägsplanen för Västlänken. Det är i och för sig förväntat, eftersom beslutet är politiskt motiverat.

Den 15 juli 2016 skickade vi in vår överklagan som du kan läsa här

Trafikverket skickade in sitt bemötande i mars i år med bara några få rader, utan att bemöta någon av de egentliga sakfrågorna. Vi fick tillfälle att yttra oss igen varvid vi skickade in de nya fakta vi hittat, bland annat att Västlänken i själva verket minskar antalet tåg mot idag, samt att dagens station ensam har högre kapacitet än tillsammans med Västlänken.

Vårt juridiska yttrande i kompletteringen kan du läsa här

Dessutom bevisade vi att den nu aktuella tunneln skiljer sig markant från den tillåtlighetsprövade och att flera av tillåtlighetsvillkoren inte kan uppfyllas. Vi har lyft fram att anslutningspunkterna i Almedal och Olskroken är underdimensionerade. Vi har som vanligt stött oss på Trafikverkets egna utredningar och skickat med utdrag ur dem som bevis.
Vi har givetvis begärt att Trafikverket ska åläggas att bevisa att syftet med Västlänken, att öka järnvägskapaciteten, kan uppfyllas.
Detta bemöter regeringen kort och gott så här:

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Regeringen hänvisar sedan till tillåtlighetsbeslutet samt Länsstyrelsens tillstyrkan.

Beslutet är mycket knapphändigt och omfattar endast tolv sidor, varav mindre än en sida innehåller motiv för avslaget. Det avslutas enligt följande:

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Vi är knappast tillfredsställda med att regeringen fullständigt undviker att pröva om Västlänken är förenlig med Lag om byggande av järnväg. Lagen, som ingår i miljöbalken, åsidosätts helt av vad som förefaller vara politiska skäl.

Därför kommer vi att överpröva regeringens beslut hos Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi återkommer med mer information om ärendet inom kort.

Till dess tillönskar vi Trevlig Midsommar!

/Vi i Skona Göteborg

 

Fotnot: Beslutet kan inte publiceras i sin helhet då det innehåller ett flertal personnamn.

Rättelse om vårt yttrande till mark- och miljödomstolen

Rättelse om vårt yttrande till mark- och miljödomstolen
Materialet som lämnades över till MMD

Otack är världens lön. Bilden visar omfattningen av hela vårt yttrande, med tillhörande bevisföring. Som alla förstår ligger det ett enormt utredningsarbete bakom detta, utfört av vår expertpanel som jobbar helt ideellt.

När Trafikverkets svar över vårt och andras yttranden kom tyckte vi det var märkligt att våra invändningar inte alls bemöttes. Detta visade sig dock bero på att alla våra bilagor i dagboksbladet hänförts till ett annat yttrande av en grupp fastighetsägare som därför fick ”äran” av våra frågeställningar.

Trafikverket bemöter yttranden genom att adressera aktbilagenummer, förkortat ab.

Skona Göteborgs yttrande (dvs ”Föreningen Trädplan m fl”)  har följande aktbilagenummer:

506 – Vårt juridiska yttrande

538 – Våra bilagor med utredning i olika sakfrågor och begäran om kompletteringar

Trafikverket har undvikit att bemöta de flesta av våra frågeställningar. Till exempel vägrar man bland annat lämna en uppdaterad klimatkalkyl (vilket har bäring på tillåtlighetsvillkor nr 3) och vi har inte fått några som helst svar på hur Västlänken ska uppnå sitt syfte.

Vi sätter oss nu ner och ser över bristerna för att förbereda ett nytt yttrande. MMD har inte satt någon tidsgräns för detta men vi kommer yttra oss så snart vi är klara.

Parallellt har vi upptäckt ytterligare aspekter på Västlänkens minuskonto som vi ser all anledning att lägga mer krut på. Detta kommer också lyftas in i målet.

Vi återkommer så småningom med mer information.

Vill du läsa vår överklagan av detaljplanen till MMD?

Nu kan du läsa vår överklagan av detaljplanen till andra instansen som är mark- och miljödomstolen i Vänersborg.
Vi är nu mitt uppe i arbetet med skriftväxling i järnvägsplaneärendet och det yttrandet ska lämnas in senast den 28 april.

Här finns hela dokumentet

Nedan kan du läsa sammanfattningen:


5 SAMMANFATTNING

Talerätt

5.1

Av vägledande praxis framgår att det inte är avståndet mellan boende/arbetande och åtgärderna i fråga som har självständig betydelse, utan åtgärdernas art och omfattning som är det väsentliga vid bedömningen om talerätt föreligger i mål enligt plan- och
bygglagen. Med hänsyn till att Västlänken är ett mycket omfattande projekt som kommer att påverka hela Göteborgs innerstad bör kretsen av talerättsberättigade därmed anses vara vid.

5.2

Således bör även de som bor eller bedriver verksamhet utanför rågrannesfären ges talerätt i målet. Då både XXXX AB och XXXX AB är särskilt berörda av järnvägstunneln och driften av densamma, med hänsyn till bland annat arten och omfattningen av åtgärden, dess påverkan på riksintressena för kulturmiljövård, natur- och trafikförhållandena, inverkan på utsikt, främmande inslag i stadsmiljön, samt bolag.

Detaljplanen står i strid med regeringens tillåtlighetsbeslut

5.3

Prövningen av villkoren i regeringens tillåtlighetsbeslut måste göras för hela planeringsprocessen, inklusive planläggningen genom detaljplan. Även aktuell detaljplan måste därmed uppfylla de villkor som regeringen har beslutat om, vilket den i nuläget inte gör. Då regeringen har gjort bedömningen att påtaglig skada på kulturmiljön (villkor 1) endast kan undvikas under förutsättning att villkoren i tillståndsbeslutet efterlevs, måste detaljplanens förenlighet med villkoren prövas inom ramarna för detaljplaneprocessen.

Formella fel

5.4

Den aktuella detaljplaneprocessen har förgåtts av formella fel, både avseende samråd och den aktuella MKB. Den MKB som återfinns i ärendet är bristfällig då den bland annat saknar en beskrivning av kumulativa effekter, samt en erforderlig helhetsbild av tunnelns påverkan. MKB:n uppfyller därmed inte kraven i 6 kap. 3 § första stycket MB. Därutöver
har de formella kraven på samråd enligt 5 kap. 12-13 §§ PBL delvis förbisetts i förevarande planprocess, då samråd även borde omfattat angränsade kommuner.

Projektet kommer innebära påtagliga skador på riksintressen för kulturmiljövård

5.5

Västlänken kommer att medföra påtaglig och irreversibla skador på nuvarande riksintressen för kulturmiljön i Göteborgs innerstad. Detaljplanen strider därmed mot 3 kap. 6 § MB. De aktuella riksintressena för kulturmiljövård i Göteborg utgör både sammantaget och var för sig, ett unikt kulturmiljöarv för vilket det inte finns någon motsvarighet i landet, varför stor restriktivitet råda vad gäller antagande av detaljplaner
som riskerar att skada dessa miljöer. Då detaljplanen kommer att påverka hela stadsmiljön i en negativ riktning kan densamma inte tillåtas.

Riksintressen för kulturmiljövård väger tyngst

5.6

Riksintresset för kulturmiljö väger i aktuellt fall tyngre än riksintresset för
kommunikation. Länsstyrelsen har därmed vidtagit en felaktig bedömning gällande dessa två motstående riksintressen enligt 3 kap. 10 § MB. Den valda sträckningen är inte den bäst lämpade då Västlänkens syften kan uppnås genom lägre kostnad samt med en mindre påverkan på kulturmiljön genom alternativa sträckningar. Det är heller inte visat att
Västlänken kommer öka järnvägsnätets kapacitet.

5.7

Eftersom Västlänken varken kommer att medföra någon ökad samhällsnytta eller bidra till minskade utsläpp av koldioxid på ett sådant sätt att utvecklingen av tätorten kan betraktas som positiv, strider projektet både mot 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § andra stycket 2 MB. Med
hänsyn till de mycket värdefulla riksintressen för kulturmiljövård som återfinns i Göteborgs innerstad, bör således företräde ges till detta riksintresse, då marken är bäst lämpad för bevarande av kulturmiljön.

Detaljplanen strider mot anpassnings- och lämplighetskraven

5.8

Detaljplanen, jämte detaljplaneändringen, uppfyller inte kraven på anpassning och lämplighet vid planläggning i 2 kap. PBL. Mot bakgrund av att de geologiska förutsättningarna inte är gynnsamma, att området inhyser ett flertal kulturhistoriska skyddade objekt inom riksintresset för kulturmiljö, samt att ett flertal grön- och rekreationsområden kommer att behöva avlägsnas, är platsen inte lämplig för anläggande av en järnvägstunnel. Därutöver är marken från allmän synpunkt inte lämplig för ändamålet, med hänsyn till avsaknad av samhällsnytta, negativ påverkan på kulturmiljövården samt ökade utsläpp.

Betydande olägenheter

5.9

Projektet kommer att medföra betydande olägenheter både för enskilda och näringsidkare som bor, driver näring eller på annat sätt regelbundet visats i det aktuella området, även under tunnelns driftsfas, vilket strider mot 2 kap. 9 § PBL. Det saknas i nuläget tillräcklig utredning har kring dessa olägenheter, samt på vilket sätt dessa ska undvikas för att
behålla en god tillvaro för människors säkerhet och hälsa. Därutöver riskerar projektet att medföra betydande olägenheter i form av grundvattenförändringar och därigenom sättningsskador på byggnader, vilka även kan uppstå under tunnelns driftsfas. Med hänsyn till dessa olägenheter, samt avsaknad av utredning kring dessa, bör detaljplanen
jämte ändringen upphävas.

Sammanfattande skäl till upphävande av detaljplanen samt detaljplaneändringen

5.10

Mot bakgrund av ovanstående, samt med hänsyn till samtliga i målet åberopade omständigheter, är Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. av den bestämda uppfattningen att fördelarna med järnvägstunneln klart understiger nackdelarna med densamma. Eftersom det dessutom saknas lagligt stöd för att anta en detaljplan som strider mot rättsregler i såväl miljöbalken som plan- och bygglagen bör den antagna detaljplanen samt detaljplaneändringen upphävas.

Nu kan ni läsa vårt huvudyttrande till mark- och miljödomstolen!

Nu kan ni läsa vårt huvudyttrande till mark- och miljödomstolen!Som vi tidigare berättat lämnade vi in vårt yttrande till MMD den 15 februari. Nu publicerar vi vårt huvudyttrande (se länk nedan), det vill säga själva det juridiska yttrandet som du kan ladda ner och läsa.

Här framför vi de juridiska aspekterna på varför vi anser att Trafikverket inte ska beviljas tillstånd. Sakskälen vävs in i det juridiska resonemanget, men utvecklas i våra 25 underbilagor. Dessa listas längst bak i huvudyttrandet, på s 65 och framåt.

För den som inte orkar läsa hela yttrandet finns en sammanfattning på s 61-65.

Totalt har vi lämnat in mer än 2000 sidor på sammanlagt närmare 100 dokument så vi tittar just nu på olika lösningar på hur vi kan göra materialet tillgängligt för alla utan att det blir för tungt.  Vi kommer att publicera allt material i någon form inom det snaraste, men måste prioritera arbetet med överklagan av detaljplanen som ska vara klart om bara två veckor.

Vilka är sakägarna?

Sakägarna är samtliga avidentifierade utom de som är ideella organisationer, på grund av reglerna i PUL, personuppgiftslagen. De avidentifierade sakägarna är ett antal privatpersoner, bostadsrättsföreningar och verksamheter som på olika sätt skulle drabbas av olägenheter vid byggandet av Västlänken. Dessa har ingen personlig vinning av att ställa sig bakom yttrandet, utan är ”ställföreträdare” för alla andra som skulle drabbas på samma sätt.

Påverkan på fastigheter av sänkt grundvattennivå för enskilda fastighetsägare behandlas i en särskild ordning och där betalar Trafikverket det juridiska ombudet. Vi driver därför inte den frågan mer än vad gäller regeringens tillåtlighetsvillkor om grundvatten.

Tack återigen, alla som skänkt pengar och/eller hjälpt till med insamlingen!

Och tack alla som bidragit med värdefulla synpunkter och hjälpt till i utredningsarbetet.

/Vi i Skona Göteborg

Här kan du läsa vårt huvudyttrande

Vårt första yttrande till mark- och miljödomstolen inlämnat. Nu tar vi nästa steg.

Rekord i antal yttrande? Media har uppmärksammat att det kommit in något som kan vara rekord. Men än är det inte över.

Vårt första yttrande till mark- och miljödomstolen inlämnat. Nu tar vi nästa steg.
Klicka på bilden för att se mer om läget.

Den 15 februari, exakt ett år efter att Trafikverket ansökte om miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen (MMD), lämnade våra jurister in vårt huvudyttrande. Det blev 68 sidor juridisk framställan och 25 olika ämnesbilagor varav många med tillhörande underbilagor.

Vår expertpanel har arbetat sedan i oktober och vi vill rikta ett varmt tack till alla som hjälpt till och alla som bidragit med värdefull information. Eftersom vi inte kan namnge alla, namnger vi ingen. Vi vill förstås också återigen tacka alla som bidragit med pengar och som arbetat med att sprida information om vår insamling.

Snart kommer vi att publicera åtminstone det juridiska yttrandet och i möjligaste mån även bilagorna här och vi vågar utlova en del spännande nyheter vi hittat i vår utredning.

Vad händer nu?

Nu kommer MMD att gå igenom allt inlämnat material och det är en hel del. Som Västnytt kunde berätta i veckan är det väldigt många som lämnat in synpunkter http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/400-synpunkter-om-vastlanken
Efter att ha gått igenom alla yttranden, kommer MMD att förelägga Trafikverket att komplettera och besvara inkomna frågeställningar och synpunkter, till den del de är relevanta för domstolens prövning. Därefter får vi och övriga återigen möjlighet att yttra oss över Trafikverkets komplettering. Om MMD därefter anser att ärendet är tillräckligt utrett, så sätter domstolen ut tid för huvudförhandling. För närvarande är den preliminära tidplanen att huvudförhandling ska hållas under vecka 40-42. Dom meddelas i så fall troligen i december 2017. Information om processen finns här:

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark–och-miljodomstolen/Uppmarksammat-malVastlanken/

Oavsett utgång kommer domen överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Men den dagen, den sorgen. Först måste vi nämligen ta itu med detaljplanen igen.

Detaljplanen, andra instans

Som vi berättat avslog Länsstyrelsen vår, och alla andras, överklagan av detaljplanen efter åtta månaders betänketid precis före jul. Länsstyrelsen gjorde dock ingen djupare juridisk analys och avslår överklagan på felaktiga grunder (bland annat påstås Västlänken öka järnvägens kapacitet vilket vi kan bevisa att den inte gör), varför vi nu överklagat till andra instans som även i detta ärende är MMD i Vänersborg.  Kompletteringsyttrandet, det vill säga där vi utvecklar våra grunder för överklagandet) ska vara inlämnat senast den 10 mars.

Fortsatt behov av pengar

Vi jobbar alltså på för fullt men vi behöver fortsatt hjälp med insamlingen. Som ni förstår arbetar våra jurister många timmar med de juridiska aspekterna. Vi beställer inte fler timmar än vi har pengar till, så deras insats är helt beroende av donationer.  Om vi har tillräckligt med resurser kan vi gå in i fler processer, till exempel detaljplanerna för stationsområdena och Olskroken.

Expertpanelen arbetar dock ideellt och det är många tusen timmar av ideellt arbete som görs inför varje yttrande. En del av dem arbetar även med insamlingen. Det är mer effektivt om de kan ägna all tid åt att utreda Västlänkens brister istället för att samla in pengar.

Därför – hjälp gärna till att sprida information om Skona Göteborg. Du hittar en länk till vårt flygblad här: http://skonagoteborg.nu/flygblad-for-var-insamling/

Tack för ert stöd!

/Vi i Skona Göteborg