Vårt första yttrande till mark- och miljödomstolen inlämnat. Nu tar vi nästa steg.

Rekord i antal yttrande? Media har uppmärksammat att det kommit in något som kan vara rekord. Men än är det inte över.

Vårt första yttrande till mark- och miljödomstolen inlämnat. Nu tar vi nästa steg.
Klicka på bilden för att se mer om läget.

Den 15 februari, exakt ett år efter att Trafikverket ansökte om miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen (MMD), lämnade våra jurister in vårt huvudyttrande. Det blev 68 sidor juridisk framställan och 25 olika ämnesbilagor varav många med tillhörande underbilagor.

Vår expertpanel har arbetat sedan i oktober och vi vill rikta ett varmt tack till alla som hjälpt till och alla som bidragit med värdefull information. Eftersom vi inte kan namnge alla, namnger vi ingen. Vi vill förstås också återigen tacka alla som bidragit med pengar och som arbetat med att sprida information om vår insamling.

Snart kommer vi att publicera åtminstone det juridiska yttrandet och i möjligaste mån även bilagorna här och vi vågar utlova en del spännande nyheter vi hittat i vår utredning.

Vad händer nu?

Nu kommer MMD att gå igenom allt inlämnat material och det är en hel del. Som Västnytt kunde berätta i veckan är det väldigt många som lämnat in synpunkter http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/400-synpunkter-om-vastlanken
Efter att ha gått igenom alla yttranden, kommer MMD att förelägga Trafikverket att komplettera och besvara inkomna frågeställningar och synpunkter, till den del de är relevanta för domstolens prövning. Därefter får vi och övriga återigen möjlighet att yttra oss över Trafikverkets komplettering. Om MMD därefter anser att ärendet är tillräckligt utrett, så sätter domstolen ut tid för huvudförhandling. För närvarande är den preliminära tidplanen att huvudförhandling ska hållas under vecka 40-42. Dom meddelas i så fall troligen i december 2017. Information om processen finns här:

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark–och-miljodomstolen/Uppmarksammat-malVastlanken/

Oavsett utgång kommer domen överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Men den dagen, den sorgen. Först måste vi nämligen ta itu med detaljplanen igen.

Detaljplanen, andra instans

Som vi berättat avslog Länsstyrelsen vår, och alla andras, överklagan av detaljplanen efter åtta månaders betänketid precis före jul. Länsstyrelsen gjorde dock ingen djupare juridisk analys och avslår överklagan på felaktiga grunder (bland annat påstås Västlänken öka järnvägens kapacitet vilket vi kan bevisa att den inte gör), varför vi nu överklagat till andra instans som även i detta ärende är MMD i Vänersborg.  Kompletteringsyttrandet, det vill säga där vi utvecklar våra grunder för överklagandet) ska vara inlämnat senast den 10 mars.

Fortsatt behov av pengar

Vi jobbar alltså på för fullt men vi behöver fortsatt hjälp med insamlingen. Som ni förstår arbetar våra jurister många timmar med de juridiska aspekterna. Vi beställer inte fler timmar än vi har pengar till, så deras insats är helt beroende av donationer.  Om vi har tillräckligt med resurser kan vi gå in i fler processer, till exempel detaljplanerna för stationsområdena och Olskroken.

Expertpanelen arbetar dock ideellt och det är många tusen timmar av ideellt arbete som görs inför varje yttrande. En del av dem arbetar även med insamlingen. Det är mer effektivt om de kan ägna all tid åt att utreda Västlänkens brister istället för att samla in pengar.

Därför – hjälp gärna till att sprida information om Skona Göteborg. Du hittar en länk till vårt flygblad här: http://skonagoteborg.nu/flygblad-for-var-insamling/

Tack för ert stöd!

/Vi i Skona Göteborg

 

 

 

Dags för yttrande om Västlänken till Mark- och Miljödomstolen!

Dags för yttrande om Västlänken till Mark- och Miljödomstolen!Vi håller för fullt på med att färdigställa vårt yttrande till Mark- och Miljödomstolen och jobbar för högtryck tillsammans med våra jurister. Vi är övertygade om att det kommer att bli ett stort miljömål!

OBS! För att vara med i miljömålet måste du/ni beröras på ett negativt sätt av Västlänken. Domstolen kommer att kolla alla sakägare, så då gäller det att veta på vilket sätt man blir påverkad av VL, både under byggtiden och/eller senare i driftskedet.

Nu är det hög tid att även alla ni som är emot Västlänken skickar in ett yttrande!

SKICKA IN senast 31 januari 2017 (kl 23.59)

Till: mmd.vanersborg@dom.se

MALLAR

Nedan finns en mall i tre olika format för: Privatperson, Förening eller Företag. Det är bara att kopiera, fylla alla i relevanta uppgifter och skicka in. Vill du/ni lägga till några egna argument så går det också bra.
Se till att sprida mallen och få så många som möjligt som är berörda att skicka in ett yttrande. Vi hoppas på många yttranden – så känn er manade!

Mallarna finner du här

Privatperson:
MALL – privatperson, ÖK – ansluta i Miljömålet

Företag:
MALL – Företag, ÖK – ansluta i Miljömålet

Förening:
MALL – Förening, ÖK – ansluta i Miljömålet

INFO

Här kan man titta på vår tidigare överklagan till regeringen angående Järnvägsplan för att få en bild av hur överklagan kommer att se ut ungefär:

http://skonagoteborg.nu/inlagorna-till-regeringen/

INSAMLING

För att lyckas med detta, så behöver vi kontinuerligt samla in mycket medel till att betala jurister och eventuella experter som kan behövas i domstolsförhandlingarna. Därför ber vi er alla att skänka ett bidrag, samt hjälpa till att sprida info om vår insamling. Alla bidrag räknas, stora som små. Tillsammans ska vi stoppa den här miljökatastrofen!

Hur bidrar man? – Olika sätt att betala.

TACK för att ni värnar vår stad och vill Skona Göteborg!

Aktuell lägesrapport i de juridiska processerna december 2016

En aktuell uppdatering av läget. Skona Göteborg har nu varit igång i nio månader och vi har uträttat en hel del, tack vare bidragen från många generösa göteborgare. Men vi har en lång resa framför oss också. Så här ser dagsläget ut i de tre processerna som pågår parallellt.

Detaljplanen

Aktuell lägesrapport i de juridiska processerna december 2016
Från detaljplanen: Vy mot Station Centralen från Norra Sjöfarten/Hisingsbrons landfäste. Illustration Varpunen.

Detaljplanen är kommunens plan för markanvändning.

Överklagan i färdigt skick inskickad till Länsstyrelsen den 11 april och lagom till jul avslogs alla överklaganden. Länsstyrelsen förde inga juridiska resonemang utan motiverade sitt beslut med ”ökad järnvägskapacitet och regionförstoring”, vilket, som de flesta vet, inte blir fallet med Västlänken. Vi måste därför överklaga Länsstyrelsens beslut till nästa instans som är mark- och miljödomstolen (MMD) och detta ska göras preliminärt runt månadsskiftet januari-februari, d v s samtidigt som vårt första yttrande på Trafikverkets miljödomsansökan ska vara inne, även den till MMD.

Innan denna detaljplan vunnit laga kraft gäller den gamla detaljplanen och inget får byggas i strid med gällande detaljplan.

Här kan du läsa vår överklagan av detaljplanen

Järnvägsplanen

En järnvägsplan är statens motsvarighet till detaljplan och beskriver var, hur och varför en järnväg ska anläggas. Trafikverket fastställde järnvägsplanen den 28 april 2016. Här är det främst anläggningen i driftskedet som behandlas.

Överklagan på 200 sidor skickades in till regeringen den 15 juli. Trots det kan vi eventuellt behöva inkomma med komplettering inom kort om vi hittar nya omständigheter. Trafikverket anger att järnvägsplanen kan godkännas av regeringen under våren 2017. Tidigare har järnvägsplaner tagit allt mellan sex veckor och sex år att handlägga. Frågor som prövats i järnvägsplan prövas inte i miljödomsprövningen.

Här kan du läsa vår överklagan av järnvägsplanen

Miljdomsprövningen i MMD

Trafikverket ansökte om tillstånd enligt miljöbalken den 16 februari 2016. Sedan dess har remissinstanserna fått inkomma med synpunkter och krav på kompletteringar. I denna prövning är det miljöpåverkan i både anläggnings- och driftskede som behandlas.  Här krävs en mycket gedigen arbetsinsats av våra jurister så att inget lämnas åt slumpen.

MMD är ganska skarpa i sina förelägganden och har gjort en god del av arbetet åt oss, i synnerhet i de geotekniska frågorna.  Men vi måste lyfta in olägenheter, miljöpåverkan, samhällsnyttoaspekter och många andra frågor. Dessutom måste vi luta oss mot EU-rätten. Miljörättsområdet är brett och komplicerat och hela tiden kommer nya prejudikat som ändrar rättstillämpningen. Hittills, som det verkar, i vår favör.

I oktober kungjordes målet och vårt första yttrande ska vara inne senaste den 31 januari.
Du kan stötta oss genom att dels skänka pengar, dels sprida kännedom om Skona Göteborg och vårt arbete. Vi är ett litet antal personer som driver både insamling och sammanställer sakkunskap och behöver allt stöd vi kan få så att vi kan koncentrera oss på att blottlägga Västlänkens brister. Våra chanser är mycket goda då Västlänken strider mot miljöbalken på många punkter. Tack på förhand!

Vissa undrar varför vi inte koncentrerar oss bara på mark- och miljödomstolen. Skälet till detta är dels att de olika processerna prövar Västlänken mot olika lagrum och dels att ett tillstånd i mark- och miljödomstolen (MMD) inte får lämnas om inte planerna vunnit laga kraft (förenklat, men i sak korrekt resonemang). Dessutom försöker Trafikverket ”bolla” vissa frågor mellan de olika prövningarna och om vissa sådana frågor undgår juridisk prövning minskar våra chanser.

/Nätverket Skona Göteborg

Miljömålet om Västlänken nu kungjort!

Miljömålet om Västlänken nu kungjort!Igår den 13 oktober kungjordes miljömålet av mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Det innebär att Skona Göteborgs jurister och expertpanelen nu kan börja jobba på allvar. Den 15 december ska vårt första yttrande vara inlämnat.

Våra jurister kommer företräda ett handplockat urval av boende och näringsidkare längs Västlänkens korridor, samt de ideella föreningarna Götiska Förbundet och Trädplan. Syftet är att lyfta fram de mycket långtgående olägenheter och miljökonsekvenser anläggandet av Västlänken skulle skapa i förhållande till den ytterst marginella nyttan, för att övertyga domstolen att avslå Trafikverkets ansökan om miljötillstånd.

Detta är ett svårt och djuplodande arbete. Vår expertpanel har 135 dokument i detta mål att gå igenom. Panelen arbetar ideellt. Skona Göteborg har anlitat en av Sveriges främsta miljörättsbyråer, Mark- och miljörättsbyrån, att företräda oss i målet och samarbeta med vår expertpanel. För detta behöver vi ekonomiskt bistånd.

Hjälp oss genom att skänka en slant och berätta för vänner och bekanta om insamlingen och vår verksamhet.  Här finns information om vad vi uträttat hittills:

http://skonagoteborg.nu/lagesrapport-i-de-juridiska-processerna/

Om olika sätt att betala:

http://skonagoteborg.nu/hur-bidrar-man/

Här finns ett flygblad att sprida:

http://skonagoteborg.nu/flygblad-for-var-insamling/

På nedanstående länk finns en preliminär tidplan för miljömålet.

Vi råder särskilt alla fastighetsägare, boende och näringsidkare att läsa hela kungörelsen som ni också hittar här:

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark–och-miljodomstolen/Uppmarksammat-malVastlanken/

Vi tackar på förhand för er hjälp att avgöra Västlänkens öde en gång för alla!

/Styrelsen för Nätverket Skona Göteborg

 

Lägesrapport i de juridiska processerna

Lägesrapport i de juridiska processernaLägesrapport från Skona Göteborg som nu varit igång i ett halvår och uträttat en hel del, tack vare bidragen från många generösa göteborgare. Men vi har en lång resa framför oss också. Så här ser dagsläget ut i de tre processerna.

Vissa undrar varför vi inte koncentrerar oss bara på mark- och miljödomstolen. Skälet till detta är dels att de olika processerna prövar Västlänken mot olika lagrum och dels att ett tillstånd i mark- och miljödomstolen (MMD) inte får lämnas om inte planerna vunnit laga kraft (förenklat, men i sak korrekt resonemang). Dessutom försöker Trafikverket ”bolla” vissa frågor mellan de olika prövningarna och om vissa sådana frågor undgår juridisk prövning minskar våra chanser.

Detaljplanen

Detaljplanen är kommunens plan för markanvändning.

 Överklagan i färdigt skick inskickad den 11 april och ett utslag väntas under hösten 2016. Oavsett utgång kommer ärendet överklagas till nästa instans som är mark- och miljödomstolen.  Här kommer både våra jurister och vår expertpanel att behöva göra en djupare insats. Innan denna detaljplan vunnit laga kraft gäller den gamla detaljplanen och inget får byggas i strid med gällande detaljplan.

Här kan du läsa om vår överklagan av detaljplanen

Järnvägsplanen

En järnvägsplan är statens motsvarighet till detaljplan och beskriver var, hur och varför en järnväg ska anläggas. Trafikverket fastställde järnvägsplanen den 28 april 2016. Här är det främst anläggningen i driftskedet som behandlas.

Överklagan på 200 sidor skickades in till regeringen den 15 juli. Trots det kan vi eventuellt behöva inkomma med komplettering under det närmaste halvåret om vi hittar nya omständigheter. Trafikverket anger att järnvägsplanen kan godkännas av regeringen under våren 2017. Tidigare har järnvägsplaner tagit allt mellan sex veckor och sex år att handlägga. Frågor som prövats i järnvägsplan prövas inte i miljödomsprövningen.

Här kan du läsa om vår överklagan av Järnvägsplanen

Miljdomsprövningen i MMD

Trafikverket ansökte om tillstånd enligt miljöbalken den 16 februari 2016. Sedan dess har remissinstanserna fått inkomma med synpunkter och krav på kompletteringar. I denna prövning är det miljöpåverkan i både anläggnings- och driftskede som behandlas och domstolen fattar beslut

MMD har nyligen begärt en andra omgång kompletteringar från Trafikverket, med svarsdatum 30 september. Det innebär att målet tidigast kan öppnas för oss i början av oktober, varefter vi har två månader på oss att inkomma med inlagor.  Här krävs en mycket gedigen arbetsinsats av våra jurister så att inget lämnas åt slumpen.

MMD är ganska skarpa i sina förelägganden och gör en god del av arbetet åt oss, i synnerhet i de geotekniska frågorna.  Men vi måste lyfta in olägenheter, miljöpåverkan, samhällsnyttoaspekter och många andra frågor. Miljörättsområdet är brett och komplicerat och hela tiden kommer nya prejudikat som ändrar rättstillämpningen. Hittills, som det verkar, i vår favör.

I skrivande stund har miljöprövningen försenats med nästan två månader från ursprunglig tidplan, men nu börjar vårt och juristernas arbete. I december måste vi vara klara.

Du kan stötta oss genom att dels skänka pengar, dels sprida kännedom om Skona Göteborg och vårt arbete. Vi är ett litet antal personer som driver både insamling och sammanställer sakkunskap och behöver allt stöd vi kan få så att vi kan koncentrera oss på att blottlägga Västlänkens brister. Våra chanser är mycket goda då Västlänken strider mot miljöbalken på många punkter. Tack på förhand!

/Nätverket Skona Göteborg

Nu kan ni läsa alla inlagorna till regeringen som hör till vår överklagan

regeringen
Bild från Västtrafik

Efter en kort men skön semester drar vi nu igång vår verksamhet igen.

Den 15 juli kompletterades vår överklagan av järnvägsplanen. Här nedan kan ni ladda ner och läsa alla inlagorna.

Det första dokumentet ”Komplettering…” är den juridiska framställningen. Den hänvisar i sina olika delar till bilagorna 1 -8. Järnvägsplanen handlar i huvudsak om järnvägsanläggningen i driftskedet. Byggskedet kommer att hanteras i den stundande prövningen i mark- och miljödomstolen.

Vi har i inlagan avidentifierat de klagande som är privatpersoner eller bostadsrättsföreningar. Organisationer med talerätt är i denna process Trädplan Göteborg, Götiska Förbundet och Järnvägsfrämjandet.

Som ni ser har både våra jurister och expertpanelen gjort ett digert arbete. Vi har förbehållit oss rätten att komplettera vår talan i ett senare skede då det hela tiden framkommer nya omständigheter.

Vad händer nu?

Regeringen måste beakta sakskälen för vår överklagan.  De kan sedan välja att ”släppa igenom” järnvägsplanen, upphäva fastställandet av järnvägsplanen alternativt upphäva OCH skicka tillbaka den till Trafikverket för omarbetning. Om regeringen helt bortser från våra sakskäl utan att ha fog för det, är chansen mycket god att vi för prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som gjort detta arbete möjligt. Vi hoppas på fortsatt generositet och hjälp med att sprida kännedom om Skona Göteborg. Den tuffaste utmaningen ligger framför oss; en lång och oerhört omfattande process i mark- och miljödomstolen som vi snart kommer att återkomma om.

/Nätverket Skona Göteborg

Västlänkens järnvägsplan är överklagad

Västlänkens järnvägsplan är överklagadNu är nästa viktiga mål uppfyllt – Västlänkens järnvägsplan är överklagad och nu är alla inlagor inlämnade till regeringen.
Det blev sammanlagt en över 200 sidor sidor lång lista på Västlänkens tillkortakommanden. Så småningom kommer vi lägga ut inlagorna här.

Tack alla ni som skänkt pengar och gjort detta möjligt.
Nu tar både våra jurister och vår expertpanel en välförtjänt semester. I augusti kavlar vi upp ärmarna igen och tar itu med nästa process, den i mark- och miljödomstolen.

Vi önskar alla en skön sommar.

/Nätverket Skona Göteborg

Lägesrapport från miljöprövningen i Mark- och Miljödomstolen

Lägesrapport från miljöprövningen i Mark- och MiljödomstolenMedan vi och våra jurister lägger sista handen vid överklagan av järnvägsplanen, pågår de inledande remissrundorna i Mark- och Miljödomstolen. Hittills är det bara några större remissinstanser som getts tillfälle att inkomma med synpunkter.

Här kan du ladda ner och läsa ett par av dem.

Statens Geotekniska institut anser inte att de underlag som lämnats i miljödomsansökan räcker, utan efterlyser ytterligare tio underlagsrapporter innan de kan yttra sig. (länk)

Gryaab vill inte ta emot processvatten från Västlänken och har en del andra synpunkter. (länk)

Göteborgs Stad/Miljöförvaltningen vill ha tydligare redovisning av påverkan på hälsa och miljö, samt några övriga redogörelser. (länk)

Länsstyrelsen har inkommit med 15 sidor synpunkter, där de kräver redogörelse för hur villkoren i regeringens tillåtlighet ska uppfyllas, dels en mängd kompletteringar om påverkan på trädmiljöer, fornlämningar, grundvatten, ytvatten, klimat m.m. (länk)

Mark- och Miljödomstolen har efter dessa synpunkter förelagt Trafikverket att komplettera enligt synpunkter från remissinstanserna, samt kräver för egen del komplettering på 14 punkter. (länk)

Trafikverket uppgav först att de skulle lämna kompletteringarna den 15 juni, men senaste uppgiften är att kompletteringen istället lämnas in den 29 juni. Läs mer på Trafikverkets hemsida

Nästa steg är att Mark- och Miljödomstolen ska pröva om ansökan är komplett. När den är det kungörs målet och då kommer Skona Göteborg, våra sakägare och jurister in i bilden.

När man läser ovanstående remissyttranden så kan man tro att ”processen sköter sig själv”. Så enkelt är det tyvärr inte. Remissinstanserna lämnar bara sina synpunkter, men det behövs sakägare som motpart till Trafikverket som ser till att prövningen blir tillräckligt omfattande och att det vänds på alla stenar. Trots omfattningen av ovanstående yrkanden, är det ändå många sakfrågor som inte lyfts.

Vi ska med andra ord dels bevaka att ovanstående frågor prövas, dels föra in ett antal tillkommande frågeställningar i processen. Så snart vi är klara med kompletteringen av överklagan av järnvägsplanen sätter vi igång med miljöprövningen.

Som ni förstår har vi ett digert arbete framför oss. Vår expertpanel är ideell men våra jurister är professionella och det går förstås åt många timmar att bevaka en sådan här process.  Hjälp oss därför att sprida information om insamlingen och/eller skänk gärna en liten slant själv. Kom ihåg att 10.000 göteborgare som skänker 100 kr var blir en hel miljon.  Här kan du läsa hur man kan bidra.

Vår ambition är att löpande rapportera om utvecklingen i de olika processerna på denna webbsida. Men, just nu – åter till järnvägsplanen!

/Carina

Trafikverket anser sig ha kontroll på miljödomsansökan

miljödomsansökanNU börjar den stora insamlingen inför höstens prövning i MMD. Var med du också!
http://skonagoteborg.nu/hur-bidrar-man/

Trafikverkets komplettering av miljödomsansökan blir försenad två veckor. De hade inte begärt anstånd före 1 juni, men tydligen beviljat sig själva det. ”Läget är fullständigt under kontroll” säger Trafikverkets jurist. Vi håller inte med!

denna länk framgår också gången i mark- och miljödomsansökan, det kan vara bra att känna till.

När domstolen anser att ansökan är komplett öppnas målet för oss och våra jurister och då är det klart till drabbning 🙂

Vi håller redan på att förbereda oss!

Dags för auktion igen. Bland annat en unik kudde!

 

Nu är det dag för objekt  tre och fyra i våra auktioner för att få in bidrag till de juridiska processerna mot Västlänken. De båda auktionerna avslutas kl 21.00 6 juni.

Nedan får du en beskrivning av objekten.

Auktionerna har en egen sida som du hittar här


Christine Göhlner-GunnarssonMåsvy

Nu släpper vi det tredje motivet av Christine Göhlner-Gunnarsson, som är en konstnär född och uppväxt i Göteborg, arkitekt, journalist och bildkonstnär.

Motivet den här gången heter ”Måsvy över Göteborg” (Man skymtar bygget av Götatunneln vid St. Eriksgatan) Yttermåttet på bladet är 50x70cm. De är numrerade offsettryck.

Läs mer på: www.goteborgskatten.info


Dags för auktion igen. Bland annat en unik kudde!Stoppa VL kudde

Vi är glada att kunna erbjuda en unik kudde. Skaparen heter Eva Åderman och driver företaget Knit&Art. Eva designar och tillverkar stickade prylar, mest kuddar och tröjor. Hennes mönster är inspirerade av vardagen. Det kan vara en cello, ett vackert landskap, en kökshandduk från förra sekelskiftet eller en fin husfasad. Nästan allt kan bli till ett stickmönster så varför inte ett ämne man brinner för!

Välkommen att se vidare på Instagram, www.knit-n-art.se eller Facebook!