Nu har vi en ny miljörättsadvokat

miljörättsadvokat

Den juristbyrå vi tidigare samarbetat med har stängt ned större delen av sin verksamhet, p.g.a. av mammaledighet. Vi är mycket nöjda med det arbete som gjorts hittills av MM-byrån.  Nu jobbar vi vidare med nya krafter och en mycket kunnig miljörättsadvokat.

Vi är mycket glada över att ha skrivit avtal med advokat Madeleine Lilliehöök.

Hon har varit verksam som advokat i över 30 år. Hon är särskilt inriktad på miljö- och vattenrätt och har stora kunskaper och erfarenhet inom dessa rättsområden. Madeleine Lilliehöök har varit involverad i flertalet av de stora infrastrukturprojekten i Sverige de senaste åren. Exempelvis har hon hjälpt fastighetsägare i Hallandsåsprojektet (tunneldrivningen genom Hallandsås), vid Citytunnelprojektet i Malmö och vid Slussen-projektet i Stockholm.  För ytterligare information se Advokatfirman Lilliehööks hemsida:  www.lilliehook.net

Madeleine är redan insatt i Västlänksproblematiken. Och under sommaren har hon även satt sig in i de frågor vi driver och vårt digra material på flera tusen sidor.

Vårt första gemensamma uppdrag blir att överklaga regeringens beslut om Järnvägsplanen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Detta ska vara inne den 22 sept. Därefter ska Madeleine företräda Trädplan m.fl. sakägare i Mark- och Miljödomstolen, där förhandlingarna kommer pågå från 2 oktober till 16-19 oktober.

Vi är övertygade om att vi tillsammans med Madeleine kommer göra ett mycket gott arbete med våra överklaganden.

VI BEHÖVER DITT STÖD! Bidra gärna till vår insamling. Ju mer medel vi får in desto fler timmar kan vi anlita vår excellenta advokat.

Hur bidrar man? – Olika sätt att betala.

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Kort om torsdagens regeringsbeslut:

På det sista regeringssammanträdet före sommaren har regeringen avslagit samtliga överklaganden av järnvägsplanen för Västlänken. Det är i och för sig förväntat, eftersom beslutet är politiskt motiverat.

Den 15 juli 2016 skickade vi in vår överklagan som du kan läsa här

Trafikverket skickade in sitt bemötande i mars i år med bara några få rader, utan att bemöta någon av de egentliga sakfrågorna. Vi fick tillfälle att yttra oss igen varvid vi skickade in de nya fakta vi hittat, bland annat att Västlänken i själva verket minskar antalet tåg mot idag, samt att dagens station ensam har högre kapacitet än tillsammans med Västlänken.

Vårt juridiska yttrande i kompletteringen kan du läsa här

Dessutom bevisade vi att den nu aktuella tunneln skiljer sig markant från den tillåtlighetsprövade och att flera av tillåtlighetsvillkoren inte kan uppfyllas. Vi har lyft fram att anslutningspunkterna i Almedal och Olskroken är underdimensionerade. Vi har som vanligt stött oss på Trafikverkets egna utredningar och skickat med utdrag ur dem som bevis.
Vi har givetvis begärt att Trafikverket ska åläggas att bevisa att syftet med Västlänken, att öka järnvägskapaciteten, kan uppfyllas.
Detta bemöter regeringen kort och gott så här:

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Regeringen hänvisar sedan till tillåtlighetsbeslutet samt Länsstyrelsens tillstyrkan.

Beslutet är mycket knapphändigt och omfattar endast tolv sidor, varav mindre än en sida innehåller motiv för avslaget. Det avslutas enligt följande:

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Vi är knappast tillfredsställda med att regeringen fullständigt undviker att pröva om Västlänken är förenlig med Lag om byggande av järnväg. Lagen, som ingår i miljöbalken, åsidosätts helt av vad som förefaller vara politiska skäl.

Därför kommer vi att överpröva regeringens beslut hos Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi återkommer med mer information om ärendet inom kort.

Till dess tillönskar vi Trevlig Midsommar!

/Vi i Skona Göteborg

 

Fotnot: Beslutet kan inte publiceras i sin helhet då det innehåller ett flertal personnamn.

Rättelse om vårt yttrande till mark- och miljödomstolen

Rättelse om vårt yttrande till mark- och miljödomstolen
Materialet som lämnades över till MMD

Otack är världens lön. Bilden visar omfattningen av hela vårt yttrande, med tillhörande bevisföring. Som alla förstår ligger det ett enormt utredningsarbete bakom detta, utfört av vår expertpanel som jobbar helt ideellt.

När Trafikverkets svar över vårt och andras yttranden kom tyckte vi det var märkligt att våra invändningar inte alls bemöttes. Detta visade sig dock bero på att alla våra bilagor i dagboksbladet hänförts till ett annat yttrande av en grupp fastighetsägare som därför fick ”äran” av våra frågeställningar.

Trafikverket bemöter yttranden genom att adressera aktbilagenummer, förkortat ab.

Skona Göteborgs yttrande (dvs ”Föreningen Trädplan m fl”)  har följande aktbilagenummer:

506 – Vårt juridiska yttrande

538 – Våra bilagor med utredning i olika sakfrågor och begäran om kompletteringar

Trafikverket har undvikit att bemöta de flesta av våra frågeställningar. Till exempel vägrar man bland annat lämna en uppdaterad klimatkalkyl (vilket har bäring på tillåtlighetsvillkor nr 3) och vi har inte fått några som helst svar på hur Västlänken ska uppnå sitt syfte.

Vi sätter oss nu ner och ser över bristerna för att förbereda ett nytt yttrande. MMD har inte satt någon tidsgräns för detta men vi kommer yttra oss så snart vi är klara.

Parallellt har vi upptäckt ytterligare aspekter på Västlänkens minuskonto som vi ser all anledning att lägga mer krut på. Detta kommer också lyftas in i målet.

Vi återkommer så småningom med mer information.

Vill du läsa vår överklagan av detaljplanen till MMD?

Nu kan du läsa vår överklagan av detaljplanen till andra instansen som är mark- och miljödomstolen i Vänersborg.
Vi är nu mitt uppe i arbetet med skriftväxling i järnvägsplaneärendet och det yttrandet ska lämnas in senast den 28 april.

Här finns hela dokumentet

Nedan kan du läsa sammanfattningen:


5 SAMMANFATTNING

Talerätt

5.1

Av vägledande praxis framgår att det inte är avståndet mellan boende/arbetande och åtgärderna i fråga som har självständig betydelse, utan åtgärdernas art och omfattning som är det väsentliga vid bedömningen om talerätt föreligger i mål enligt plan- och
bygglagen. Med hänsyn till att Västlänken är ett mycket omfattande projekt som kommer att påverka hela Göteborgs innerstad bör kretsen av talerättsberättigade därmed anses vara vid.

5.2

Således bör även de som bor eller bedriver verksamhet utanför rågrannesfären ges talerätt i målet. Då både XXXX AB och XXXX AB är särskilt berörda av järnvägstunneln och driften av densamma, med hänsyn till bland annat arten och omfattningen av åtgärden, dess påverkan på riksintressena för kulturmiljövård, natur- och trafikförhållandena, inverkan på utsikt, främmande inslag i stadsmiljön, samt bolag.

Detaljplanen står i strid med regeringens tillåtlighetsbeslut

5.3

Prövningen av villkoren i regeringens tillåtlighetsbeslut måste göras för hela planeringsprocessen, inklusive planläggningen genom detaljplan. Även aktuell detaljplan måste därmed uppfylla de villkor som regeringen har beslutat om, vilket den i nuläget inte gör. Då regeringen har gjort bedömningen att påtaglig skada på kulturmiljön (villkor 1) endast kan undvikas under förutsättning att villkoren i tillståndsbeslutet efterlevs, måste detaljplanens förenlighet med villkoren prövas inom ramarna för detaljplaneprocessen.

Formella fel

5.4

Den aktuella detaljplaneprocessen har förgåtts av formella fel, både avseende samråd och den aktuella MKB. Den MKB som återfinns i ärendet är bristfällig då den bland annat saknar en beskrivning av kumulativa effekter, samt en erforderlig helhetsbild av tunnelns påverkan. MKB:n uppfyller därmed inte kraven i 6 kap. 3 § första stycket MB. Därutöver
har de formella kraven på samråd enligt 5 kap. 12-13 §§ PBL delvis förbisetts i förevarande planprocess, då samråd även borde omfattat angränsade kommuner.

Projektet kommer innebära påtagliga skador på riksintressen för kulturmiljövård

5.5

Västlänken kommer att medföra påtaglig och irreversibla skador på nuvarande riksintressen för kulturmiljön i Göteborgs innerstad. Detaljplanen strider därmed mot 3 kap. 6 § MB. De aktuella riksintressena för kulturmiljövård i Göteborg utgör både sammantaget och var för sig, ett unikt kulturmiljöarv för vilket det inte finns någon motsvarighet i landet, varför stor restriktivitet råda vad gäller antagande av detaljplaner
som riskerar att skada dessa miljöer. Då detaljplanen kommer att påverka hela stadsmiljön i en negativ riktning kan densamma inte tillåtas.

Riksintressen för kulturmiljövård väger tyngst

5.6

Riksintresset för kulturmiljö väger i aktuellt fall tyngre än riksintresset för
kommunikation. Länsstyrelsen har därmed vidtagit en felaktig bedömning gällande dessa två motstående riksintressen enligt 3 kap. 10 § MB. Den valda sträckningen är inte den bäst lämpade då Västlänkens syften kan uppnås genom lägre kostnad samt med en mindre påverkan på kulturmiljön genom alternativa sträckningar. Det är heller inte visat att
Västlänken kommer öka järnvägsnätets kapacitet.

5.7

Eftersom Västlänken varken kommer att medföra någon ökad samhällsnytta eller bidra till minskade utsläpp av koldioxid på ett sådant sätt att utvecklingen av tätorten kan betraktas som positiv, strider projektet både mot 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § andra stycket 2 MB. Med
hänsyn till de mycket värdefulla riksintressen för kulturmiljövård som återfinns i Göteborgs innerstad, bör således företräde ges till detta riksintresse, då marken är bäst lämpad för bevarande av kulturmiljön.

Detaljplanen strider mot anpassnings- och lämplighetskraven

5.8

Detaljplanen, jämte detaljplaneändringen, uppfyller inte kraven på anpassning och lämplighet vid planläggning i 2 kap. PBL. Mot bakgrund av att de geologiska förutsättningarna inte är gynnsamma, att området inhyser ett flertal kulturhistoriska skyddade objekt inom riksintresset för kulturmiljö, samt att ett flertal grön- och rekreationsområden kommer att behöva avlägsnas, är platsen inte lämplig för anläggande av en järnvägstunnel. Därutöver är marken från allmän synpunkt inte lämplig för ändamålet, med hänsyn till avsaknad av samhällsnytta, negativ påverkan på kulturmiljövården samt ökade utsläpp.

Betydande olägenheter

5.9

Projektet kommer att medföra betydande olägenheter både för enskilda och näringsidkare som bor, driver näring eller på annat sätt regelbundet visats i det aktuella området, även under tunnelns driftsfas, vilket strider mot 2 kap. 9 § PBL. Det saknas i nuläget tillräcklig utredning har kring dessa olägenheter, samt på vilket sätt dessa ska undvikas för att
behålla en god tillvaro för människors säkerhet och hälsa. Därutöver riskerar projektet att medföra betydande olägenheter i form av grundvattenförändringar och därigenom sättningsskador på byggnader, vilka även kan uppstå under tunnelns driftsfas. Med hänsyn till dessa olägenheter, samt avsaknad av utredning kring dessa, bör detaljplanen
jämte ändringen upphävas.

Sammanfattande skäl till upphävande av detaljplanen samt detaljplaneändringen

5.10

Mot bakgrund av ovanstående, samt med hänsyn till samtliga i målet åberopade omständigheter, är Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. av den bestämda uppfattningen att fördelarna med järnvägstunneln klart understiger nackdelarna med densamma. Eftersom det dessutom saknas lagligt stöd för att anta en detaljplan som strider mot rättsregler i såväl miljöbalken som plan- och bygglagen bör den antagna detaljplanen samt detaljplaneändringen upphävas.

Nu kan ni läsa vårt huvudyttrande till mark- och miljödomstolen!

Nu kan ni läsa vårt huvudyttrande till mark- och miljödomstolen!Som vi tidigare berättat lämnade vi in vårt yttrande till MMD den 15 februari. Nu publicerar vi vårt huvudyttrande (se länk nedan), det vill säga själva det juridiska yttrandet som du kan ladda ner och läsa.

Här framför vi de juridiska aspekterna på varför vi anser att Trafikverket inte ska beviljas tillstånd. Sakskälen vävs in i det juridiska resonemanget, men utvecklas i våra 25 underbilagor. Dessa listas längst bak i huvudyttrandet, på s 65 och framåt.

För den som inte orkar läsa hela yttrandet finns en sammanfattning på s 61-65.

Totalt har vi lämnat in mer än 2000 sidor på sammanlagt närmare 100 dokument så vi tittar just nu på olika lösningar på hur vi kan göra materialet tillgängligt för alla utan att det blir för tungt.  Vi kommer att publicera allt material i någon form inom det snaraste, men måste prioritera arbetet med överklagan av detaljplanen som ska vara klart om bara två veckor.

Vilka är sakägarna?

Sakägarna är samtliga avidentifierade utom de som är ideella organisationer, på grund av reglerna i PUL, personuppgiftslagen. De avidentifierade sakägarna är ett antal privatpersoner, bostadsrättsföreningar och verksamheter som på olika sätt skulle drabbas av olägenheter vid byggandet av Västlänken. Dessa har ingen personlig vinning av att ställa sig bakom yttrandet, utan är ”ställföreträdare” för alla andra som skulle drabbas på samma sätt.

Påverkan på fastigheter av sänkt grundvattennivå för enskilda fastighetsägare behandlas i en särskild ordning och där betalar Trafikverket det juridiska ombudet. Vi driver därför inte den frågan mer än vad gäller regeringens tillåtlighetsvillkor om grundvatten.

Tack återigen, alla som skänkt pengar och/eller hjälpt till med insamlingen!

Och tack alla som bidragit med värdefulla synpunkter och hjälpt till i utredningsarbetet.

/Vi i Skona Göteborg

Här kan du läsa vårt huvudyttrande

Vårt första yttrande till mark- och miljödomstolen inlämnat. Nu tar vi nästa steg.

Rekord i antal yttrande? Media har uppmärksammat att det kommit in något som kan vara rekord. Men än är det inte över.

Vårt första yttrande till mark- och miljödomstolen inlämnat. Nu tar vi nästa steg.
Klicka på bilden för att se mer om läget.

Den 15 februari, exakt ett år efter att Trafikverket ansökte om miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen (MMD), lämnade våra jurister in vårt huvudyttrande. Det blev 68 sidor juridisk framställan och 25 olika ämnesbilagor varav många med tillhörande underbilagor.

Vår expertpanel har arbetat sedan i oktober och vi vill rikta ett varmt tack till alla som hjälpt till och alla som bidragit med värdefull information. Eftersom vi inte kan namnge alla, namnger vi ingen. Vi vill förstås också återigen tacka alla som bidragit med pengar och som arbetat med att sprida information om vår insamling.

Snart kommer vi att publicera åtminstone det juridiska yttrandet och i möjligaste mån även bilagorna här och vi vågar utlova en del spännande nyheter vi hittat i vår utredning.

Vad händer nu?

Nu kommer MMD att gå igenom allt inlämnat material och det är en hel del. Som Västnytt kunde berätta i veckan är det väldigt många som lämnat in synpunkter http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/400-synpunkter-om-vastlanken
Efter att ha gått igenom alla yttranden, kommer MMD att förelägga Trafikverket att komplettera och besvara inkomna frågeställningar och synpunkter, till den del de är relevanta för domstolens prövning. Därefter får vi och övriga återigen möjlighet att yttra oss över Trafikverkets komplettering. Om MMD därefter anser att ärendet är tillräckligt utrett, så sätter domstolen ut tid för huvudförhandling. För närvarande är den preliminära tidplanen att huvudförhandling ska hållas under vecka 40-42. Dom meddelas i så fall troligen i december 2017. Information om processen finns här:

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark–och-miljodomstolen/Uppmarksammat-malVastlanken/

Oavsett utgång kommer domen överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Men den dagen, den sorgen. Först måste vi nämligen ta itu med detaljplanen igen.

Detaljplanen, andra instans

Som vi berättat avslog Länsstyrelsen vår, och alla andras, överklagan av detaljplanen efter åtta månaders betänketid precis före jul. Länsstyrelsen gjorde dock ingen djupare juridisk analys och avslår överklagan på felaktiga grunder (bland annat påstås Västlänken öka järnvägens kapacitet vilket vi kan bevisa att den inte gör), varför vi nu överklagat till andra instans som även i detta ärende är MMD i Vänersborg.  Kompletteringsyttrandet, det vill säga där vi utvecklar våra grunder för överklagandet) ska vara inlämnat senast den 10 mars.

Fortsatt behov av pengar

Vi jobbar alltså på för fullt men vi behöver fortsatt hjälp med insamlingen. Som ni förstår arbetar våra jurister många timmar med de juridiska aspekterna. Vi beställer inte fler timmar än vi har pengar till, så deras insats är helt beroende av donationer.  Om vi har tillräckligt med resurser kan vi gå in i fler processer, till exempel detaljplanerna för stationsområdena och Olskroken.

Expertpanelen arbetar dock ideellt och det är många tusen timmar av ideellt arbete som görs inför varje yttrande. En del av dem arbetar även med insamlingen. Det är mer effektivt om de kan ägna all tid åt att utreda Västlänkens brister istället för att samla in pengar.

Därför – hjälp gärna till att sprida information om Skona Göteborg. Du hittar en länk till vårt flygblad här: http://skonagoteborg.nu/flygblad-for-var-insamling/

Tack för ert stöd!

/Vi i Skona Göteborg

 

 

 

Dags för yttrande om Västlänken till Mark- och Miljödomstolen!

Dags för yttrande om Västlänken till Mark- och Miljödomstolen!Vi håller för fullt på med att färdigställa vårt yttrande till Mark- och Miljödomstolen och jobbar för högtryck tillsammans med våra jurister. Vi är övertygade om att det kommer att bli ett stort miljömål!

OBS! För att vara med i miljömålet måste du/ni beröras på ett negativt sätt av Västlänken. Domstolen kommer att kolla alla sakägare, så då gäller det att veta på vilket sätt man blir påverkad av VL, både under byggtiden och/eller senare i driftskedet.

Nu är det hög tid att även alla ni som är emot Västlänken skickar in ett yttrande!

SKICKA IN senast 31 januari 2017 (kl 23.59)

Till: mmd.vanersborg@dom.se

MALLAR

Nedan finns en mall i tre olika format för: Privatperson, Förening eller Företag. Det är bara att kopiera, fylla alla i relevanta uppgifter och skicka in. Vill du/ni lägga till några egna argument så går det också bra.
Se till att sprida mallen och få så många som möjligt som är berörda att skicka in ett yttrande. Vi hoppas på många yttranden – så känn er manade!

Mallarna finner du här

Privatperson:
MALL – privatperson, ÖK – ansluta i Miljömålet

Företag:
MALL – Företag, ÖK – ansluta i Miljömålet

Förening:
MALL – Förening, ÖK – ansluta i Miljömålet

INFO

Här kan man titta på vår tidigare överklagan till regeringen angående Järnvägsplan för att få en bild av hur överklagan kommer att se ut ungefär:

http://skonagoteborg.nu/inlagorna-till-regeringen/

INSAMLING

För att lyckas med detta, så behöver vi kontinuerligt samla in mycket medel till att betala jurister och eventuella experter som kan behövas i domstolsförhandlingarna. Därför ber vi er alla att skänka ett bidrag, samt hjälpa till att sprida info om vår insamling. Alla bidrag räknas, stora som små. Tillsammans ska vi stoppa den här miljökatastrofen!

Hur bidrar man? – Olika sätt att betala.

TACK för att ni värnar vår stad och vill Skona Göteborg!

Aktuell lägesrapport i de juridiska processerna december 2016

En aktuell uppdatering av läget. Skona Göteborg har nu varit igång i nio månader och vi har uträttat en hel del, tack vare bidragen från många generösa göteborgare. Men vi har en lång resa framför oss också. Så här ser dagsläget ut i de tre processerna som pågår parallellt.

Detaljplanen

Aktuell lägesrapport i de juridiska processerna december 2016
Från detaljplanen: Vy mot Station Centralen från Norra Sjöfarten/Hisingsbrons landfäste. Illustration Varpunen.

Detaljplanen är kommunens plan för markanvändning.

Överklagan i färdigt skick inskickad till Länsstyrelsen den 11 april och lagom till jul avslogs alla överklaganden. Länsstyrelsen förde inga juridiska resonemang utan motiverade sitt beslut med ”ökad järnvägskapacitet och regionförstoring”, vilket, som de flesta vet, inte blir fallet med Västlänken. Vi måste därför överklaga Länsstyrelsens beslut till nästa instans som är mark- och miljödomstolen (MMD) och detta ska göras preliminärt runt månadsskiftet januari-februari, d v s samtidigt som vårt första yttrande på Trafikverkets miljödomsansökan ska vara inne, även den till MMD.

Innan denna detaljplan vunnit laga kraft gäller den gamla detaljplanen och inget får byggas i strid med gällande detaljplan.

Här kan du läsa vår överklagan av detaljplanen

Järnvägsplanen

En järnvägsplan är statens motsvarighet till detaljplan och beskriver var, hur och varför en järnväg ska anläggas. Trafikverket fastställde järnvägsplanen den 28 april 2016. Här är det främst anläggningen i driftskedet som behandlas.

Överklagan på 200 sidor skickades in till regeringen den 15 juli. Trots det kan vi eventuellt behöva inkomma med komplettering inom kort om vi hittar nya omständigheter. Trafikverket anger att järnvägsplanen kan godkännas av regeringen under våren 2017. Tidigare har järnvägsplaner tagit allt mellan sex veckor och sex år att handlägga. Frågor som prövats i järnvägsplan prövas inte i miljödomsprövningen.

Här kan du läsa vår överklagan av järnvägsplanen

Miljdomsprövningen i MMD

Trafikverket ansökte om tillstånd enligt miljöbalken den 16 februari 2016. Sedan dess har remissinstanserna fått inkomma med synpunkter och krav på kompletteringar. I denna prövning är det miljöpåverkan i både anläggnings- och driftskede som behandlas.  Här krävs en mycket gedigen arbetsinsats av våra jurister så att inget lämnas åt slumpen.

MMD är ganska skarpa i sina förelägganden och har gjort en god del av arbetet åt oss, i synnerhet i de geotekniska frågorna.  Men vi måste lyfta in olägenheter, miljöpåverkan, samhällsnyttoaspekter och många andra frågor. Dessutom måste vi luta oss mot EU-rätten. Miljörättsområdet är brett och komplicerat och hela tiden kommer nya prejudikat som ändrar rättstillämpningen. Hittills, som det verkar, i vår favör.

I oktober kungjordes målet och vårt första yttrande ska vara inne senaste den 31 januari.
Du kan stötta oss genom att dels skänka pengar, dels sprida kännedom om Skona Göteborg och vårt arbete. Vi är ett litet antal personer som driver både insamling och sammanställer sakkunskap och behöver allt stöd vi kan få så att vi kan koncentrera oss på att blottlägga Västlänkens brister. Våra chanser är mycket goda då Västlänken strider mot miljöbalken på många punkter. Tack på förhand!

Vissa undrar varför vi inte koncentrerar oss bara på mark- och miljödomstolen. Skälet till detta är dels att de olika processerna prövar Västlänken mot olika lagrum och dels att ett tillstånd i mark- och miljödomstolen (MMD) inte får lämnas om inte planerna vunnit laga kraft (förenklat, men i sak korrekt resonemang). Dessutom försöker Trafikverket ”bolla” vissa frågor mellan de olika prövningarna och om vissa sådana frågor undgår juridisk prövning minskar våra chanser.

/Nätverket Skona Göteborg

Miljömålet om Västlänken nu kungjort!

Miljömålet om Västlänken nu kungjort!Igår den 13 oktober kungjordes miljömålet av mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Det innebär att Skona Göteborgs jurister och expertpanelen nu kan börja jobba på allvar. Den 15 december ska vårt första yttrande vara inlämnat.

Våra jurister kommer företräda ett handplockat urval av boende och näringsidkare längs Västlänkens korridor, samt de ideella föreningarna Götiska Förbundet och Trädplan. Syftet är att lyfta fram de mycket långtgående olägenheter och miljökonsekvenser anläggandet av Västlänken skulle skapa i förhållande till den ytterst marginella nyttan, för att övertyga domstolen att avslå Trafikverkets ansökan om miljötillstånd.

Detta är ett svårt och djuplodande arbete. Vår expertpanel har 135 dokument i detta mål att gå igenom. Panelen arbetar ideellt. Skona Göteborg har anlitat en av Sveriges främsta miljörättsbyråer, Mark- och miljörättsbyrån, att företräda oss i målet och samarbeta med vår expertpanel. För detta behöver vi ekonomiskt bistånd.

Hjälp oss genom att skänka en slant och berätta för vänner och bekanta om insamlingen och vår verksamhet.  Här finns information om vad vi uträttat hittills:

http://skonagoteborg.nu/lagesrapport-i-de-juridiska-processerna/

Om olika sätt att betala:

http://skonagoteborg.nu/hur-bidrar-man/

Här finns ett flygblad att sprida:

http://skonagoteborg.nu/flygblad-for-var-insamling/

På nedanstående länk finns en preliminär tidplan för miljömålet.

Vi råder särskilt alla fastighetsägare, boende och näringsidkare att läsa hela kungörelsen som ni också hittar här:

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark–och-miljodomstolen/Uppmarksammat-malVastlanken/

Vi tackar på förhand för er hjälp att avgöra Västlänkens öde en gång för alla!

/Styrelsen för Nätverket Skona Göteborg

 

Lägesrapport i de juridiska processerna

Lägesrapport i de juridiska processernaLägesrapport från Skona Göteborg som nu varit igång i ett halvår och uträttat en hel del, tack vare bidragen från många generösa göteborgare. Men vi har en lång resa framför oss också. Så här ser dagsläget ut i de tre processerna.

Vissa undrar varför vi inte koncentrerar oss bara på mark- och miljödomstolen. Skälet till detta är dels att de olika processerna prövar Västlänken mot olika lagrum och dels att ett tillstånd i mark- och miljödomstolen (MMD) inte får lämnas om inte planerna vunnit laga kraft (förenklat, men i sak korrekt resonemang). Dessutom försöker Trafikverket ”bolla” vissa frågor mellan de olika prövningarna och om vissa sådana frågor undgår juridisk prövning minskar våra chanser.

Detaljplanen

Detaljplanen är kommunens plan för markanvändning.

 Överklagan i färdigt skick inskickad den 11 april och ett utslag väntas under hösten 2016. Oavsett utgång kommer ärendet överklagas till nästa instans som är mark- och miljödomstolen.  Här kommer både våra jurister och vår expertpanel att behöva göra en djupare insats. Innan denna detaljplan vunnit laga kraft gäller den gamla detaljplanen och inget får byggas i strid med gällande detaljplan.

Här kan du läsa om vår överklagan av detaljplanen

Järnvägsplanen

En järnvägsplan är statens motsvarighet till detaljplan och beskriver var, hur och varför en järnväg ska anläggas. Trafikverket fastställde järnvägsplanen den 28 april 2016. Här är det främst anläggningen i driftskedet som behandlas.

Överklagan på 200 sidor skickades in till regeringen den 15 juli. Trots det kan vi eventuellt behöva inkomma med komplettering under det närmaste halvåret om vi hittar nya omständigheter. Trafikverket anger att järnvägsplanen kan godkännas av regeringen under våren 2017. Tidigare har järnvägsplaner tagit allt mellan sex veckor och sex år att handlägga. Frågor som prövats i järnvägsplan prövas inte i miljödomsprövningen.

Här kan du läsa om vår överklagan av Järnvägsplanen

Miljdomsprövningen i MMD

Trafikverket ansökte om tillstånd enligt miljöbalken den 16 februari 2016. Sedan dess har remissinstanserna fått inkomma med synpunkter och krav på kompletteringar. I denna prövning är det miljöpåverkan i både anläggnings- och driftskede som behandlas och domstolen fattar beslut

MMD har nyligen begärt en andra omgång kompletteringar från Trafikverket, med svarsdatum 30 september. Det innebär att målet tidigast kan öppnas för oss i början av oktober, varefter vi har två månader på oss att inkomma med inlagor.  Här krävs en mycket gedigen arbetsinsats av våra jurister så att inget lämnas åt slumpen.

MMD är ganska skarpa i sina förelägganden och gör en god del av arbetet åt oss, i synnerhet i de geotekniska frågorna.  Men vi måste lyfta in olägenheter, miljöpåverkan, samhällsnyttoaspekter och många andra frågor. Miljörättsområdet är brett och komplicerat och hela tiden kommer nya prejudikat som ändrar rättstillämpningen. Hittills, som det verkar, i vår favör.

I skrivande stund har miljöprövningen försenats med nästan två månader från ursprunglig tidplan, men nu börjar vårt och juristernas arbete. I december måste vi vara klara.

Du kan stötta oss genom att dels skänka pengar, dels sprida kännedom om Skona Göteborg och vårt arbete. Vi är ett litet antal personer som driver både insamling och sammanställer sakkunskap och behöver allt stöd vi kan få så att vi kan koncentrera oss på att blottlägga Västlänkens brister. Våra chanser är mycket goda då Västlänken strider mot miljöbalken på många punkter. Tack på förhand!

/Nätverket Skona Göteborg