Aktuell lägesrapport i de juridiska processerna december 2016

En aktuell uppdatering av läget. Skona Göteborg har nu varit igång i nio månader och vi har uträttat en hel del, tack vare bidragen från många generösa göteborgare. Men vi har en lång resa framför oss också. Så här ser dagsläget ut i de tre processerna som pågår parallellt.

Detaljplanen

Aktuell lägesrapport i de juridiska processerna december 2016
Från detaljplanen: Vy mot Station Centralen från Norra Sjöfarten/Hisingsbrons landfäste. Illustration Varpunen.

Detaljplanen är kommunens plan för markanvändning.

Överklagan i färdigt skick inskickad till Länsstyrelsen den 11 april och lagom till jul avslogs alla överklaganden. Länsstyrelsen förde inga juridiska resonemang utan motiverade sitt beslut med ”ökad järnvägskapacitet och regionförstoring”, vilket, som de flesta vet, inte blir fallet med Västlänken. Vi måste därför överklaga Länsstyrelsens beslut till nästa instans som är mark- och miljödomstolen (MMD) och detta ska göras preliminärt runt månadsskiftet januari-februari, d v s samtidigt som vårt första yttrande på Trafikverkets miljödomsansökan ska vara inne, även den till MMD.

Innan denna detaljplan vunnit laga kraft gäller den gamla detaljplanen och inget får byggas i strid med gällande detaljplan.

Här kan du läsa vår överklagan av detaljplanen

Järnvägsplanen

En järnvägsplan är statens motsvarighet till detaljplan och beskriver var, hur och varför en järnväg ska anläggas. Trafikverket fastställde järnvägsplanen den 28 april 2016. Här är det främst anläggningen i driftskedet som behandlas.

Överklagan på 200 sidor skickades in till regeringen den 15 juli. Trots det kan vi eventuellt behöva inkomma med komplettering inom kort om vi hittar nya omständigheter. Trafikverket anger att järnvägsplanen kan godkännas av regeringen under våren 2017. Tidigare har järnvägsplaner tagit allt mellan sex veckor och sex år att handlägga. Frågor som prövats i järnvägsplan prövas inte i miljödomsprövningen.

Här kan du läsa vår överklagan av järnvägsplanen

Miljdomsprövningen i MMD

Trafikverket ansökte om tillstånd enligt miljöbalken den 16 februari 2016. Sedan dess har remissinstanserna fått inkomma med synpunkter och krav på kompletteringar. I denna prövning är det miljöpåverkan i både anläggnings- och driftskede som behandlas.  Här krävs en mycket gedigen arbetsinsats av våra jurister så att inget lämnas åt slumpen.

MMD är ganska skarpa i sina förelägganden och har gjort en god del av arbetet åt oss, i synnerhet i de geotekniska frågorna.  Men vi måste lyfta in olägenheter, miljöpåverkan, samhällsnyttoaspekter och många andra frågor. Dessutom måste vi luta oss mot EU-rätten. Miljörättsområdet är brett och komplicerat och hela tiden kommer nya prejudikat som ändrar rättstillämpningen. Hittills, som det verkar, i vår favör.

I oktober kungjordes målet och vårt första yttrande ska vara inne senaste den 31 januari.
Du kan stötta oss genom att dels skänka pengar, dels sprida kännedom om Skona Göteborg och vårt arbete. Vi är ett litet antal personer som driver både insamling och sammanställer sakkunskap och behöver allt stöd vi kan få så att vi kan koncentrera oss på att blottlägga Västlänkens brister. Våra chanser är mycket goda då Västlänken strider mot miljöbalken på många punkter. Tack på förhand!

Vissa undrar varför vi inte koncentrerar oss bara på mark- och miljödomstolen. Skälet till detta är dels att de olika processerna prövar Västlänken mot olika lagrum och dels att ett tillstånd i mark- och miljödomstolen (MMD) inte får lämnas om inte planerna vunnit laga kraft (förenklat, men i sak korrekt resonemang). Dessutom försöker Trafikverket ”bolla” vissa frågor mellan de olika prövningarna och om vissa sådana frågor undgår juridisk prövning minskar våra chanser.

/Nätverket Skona Göteborg